Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Störst effekt med förnybart inom tunga transporter

Om den svenska fordonsflottan ska bli helt fossilfri redan till 2030, i enlighet med regeringens mål, måste alla möjligheter tas tillvara och förändringstakten måste öka. Det vill man på Högskolan i Halmstad ta fasta på med projektet Biogas 2020, tillsammans med ett 30-tal samarbetspartners från Sverige, Norge och Danmark.

Biogas är idag det bränsle som anses ha minst miljöpåverkan både gällande framställning och användning. En effektiv produktion av biogas kan även generera andra samhällsvinster såsom fler arbetstillfällen och därmed en bättre samhällsekonomi. Att satsa mer på biogasproduktion och därmed också främja ökad användning borde därför vara av högsta prioritet både i Sverige och globalt.

Börjar med tunga transporter
En stor utmaning för svensk biogasproduktion ligger i avsaknaden av en politisk långsiktighet när det gäller skatter kring förnybara bränslen kontra fossila. Det skapar viss osäkerhet bland producenter av förnybara bränslen över lag, inklusive biogas. Därmed inte sagt att ingen vågar bygga biogasanläggningar, för det sker på flera håll i Sverige. Osäkerheten föder emellertid ytterligare en stor utmaning: alla inte kan växla om till biogas samtidigt, eftersom det i dagsläget finns en ganska begränsad tillgång.
På Högskolan i Halmstad undersöks biogasens främsta utmaningar inom ramarna för EU-projektet Biogas 2020. Gällande just bränslebristen fokuserar man på biogas där den i dagsläget kan göra störst nytta – och då är det tydligt att det omfattar tunga transporter.
Henrik Andersson, som är projektansvarig för arbetspaketet tunga transporter inom Biogas 2020 i Halmstad, antyder att man inom projektet redan har kommit så pass långt att det går att konstatera att biogas i dagsläget är ett av de bästa förnybara alternativen för tunga transporter.
– Tunga transporter kan ses som en industriprocess i sig, de är som rullande lager och verksamheten är alltid öppen, alltid igång. Därför är det specifikt angeläget att ställa om här först, och försöka uppmuntra till en så omfattande biogasanvändning inom tunga transporter som möjligt, förklarar Henrik Andersson.
En sådan omställning skulle naturligtvis innebära en enorm miljövinst, och när det finns en god grundekonomi för biogasproduktionen så kan resten av marknaden följa ett gott exempel. Med rätt infrastruktur skulle biogas mycket väl kunna ersätta stora delar fossilt inom såväl tunga transporter som inom privatbilistmarknaden.
Den stora koldioxidutmaningen kan dock inte lösas enbart med hjälp av biogas. För att kunna fasa ut fossila bränslen helt krävs en mix av många olika bränsletyper, men i transportsektorns långsiktiga omställning till förnybart spelar biogas som redan nämnt en mycket viktig roll.