Lör 2 dec / År 41 / Nr 5 2023

Stort steg mot det hållbara samhället

Redan i år når Skövde kommun ett stort miljömål som satts upp för 2020, el och fjärrvärme ska produceras enbart med hjälp av återvunnen energi och förnybara bränslen. Redan idag återvinns energi ur avfall som samlas in från nio kommuner runtom i Skaraborgsregionen vilket kompletteras med förbränning av biobränsle. Detta ska nu kompletteras med en investering i en ny biobränslepanna som kommer att producera både fjärrvärme och grön el.

Den äldsta pannan vid Skövde Värmeverk ska fasas ut och ersättas med en ny med betydligt större kapacitet. Den nya pannan kommer med sin effekt på 40 MW varav 10 MW grön el att fasa ut ungefär 4200 kubikmeter fossil olja ur Skövdes fjärrvärmenät. Eftersom det är den sista fossila oljan i produktionen utgör investeringen ett stort steg för framtiden.
– Projektet påbörjades redan 2009 och det känns bra att vi kan ro det i land nu och därmed uppnå kommunens energimål fyra år tidigare än beräknat, säger Skövde Värmeverks vd Carl-Johan Andersson stolt.
Vi arbetar med cirkulär ekonomi tillsammans med ett antal branschkollegor. Parallellt pågår andra miljöförbättrande åtgärder och projekt, bland annat undersöker man möjligheter för att återföra askan från bioförbränningen till skogen och därmed blir kretsloppet slutet påpekar Carl-Johan.

Största miljösatsningen i Skövde
Den stora biosatsningen kallas Block 4 och utgör den största miljösatsningen i Skövde. Det är bland andra Volvobolagen, det allmännyttiga bostadsbolaget och ett par andra större fastighetsägare som efterfrågar fjärrvärme producerad till 100 % från förnybar och återvunnen energi för att kunna uppfylla sina egna miljömål. Det har drivit på satsningen men kommunen har samtidigt en egen strävan efter att bli fossiloberoende.
– Vi har en hög anslutningsgrad för fjärrvärme i kommunen vilket naturligtvis bidrar till Skövdes attraktionskraft. Vi arbetar också för att få ner kostnaderna för fjärrvärme eftersom vi vill uppmuntra till en större efterfrågan, fortsätter Carl-Johan Andersson.
När energiåtervinning och biobränsle inte räcker till tryggas produktionen med hjälp av bioolja från växtriket. Den olja som används är en restprodukt som inte kan tjäna som livsmedel, hållbarhetsaspekten är därmed tydlig genom att resursuttaget inte inkräktar på andra användningsområden.