Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sundsvall blir lite rikare

Sundsvall ska bli lite rikare med hjälp av en ny strategi för hållbar tillväxt. Strategin har även fått det passande namnet Rikare, och omfattar kommunens arbete för att stärka företagandet i Sundsvall så att hållbar utveckling uppnås.

Sundsvalls nya målbild för 2021 placerar företagandet i fokus. En av kommunens främsta uppgifter är att underlätta för företagande och entreprenörskap. Efter införandet av servicegarantin för två år sedan, en garanti som för övrigt är bland Sveriges vassaste, står kommun och näringsliv enade med en gemensam tillväxtstrategi.
– Genom att samordna kommunens olika förvaltningar kan vi möta näringslivets behov på ett mycket bra sätt, kommenterar Näringslivsbolagets affärsområdeschef Oliver Dogo, som dessutom var en av de drivande parterna i utvecklingen av servicegarantin.

Konkreta exempel på hållbarhet
Om ett företag eller en entreprenör vänder sig till kommunen i ett komplext ärende, exempelvis en tillståndsansökan, ska det aldrig ta längre än 14 dagar att arrangera ett möte med berörda förvaltningar. För att göra tiden från ansökan till beslut så kort som möjligt samordnas frågeställningar och krav från samtliga berörda förvaltningar varpå alla parters tid och resurser sparas. Det är hållbarhet om något, menar Oliver Dogo.
– Ett annat konkret exempel på hur vi arbetar med hållbarhet är SAGA-utbytet där Sundsvall som första kommun i Sverige tar emot tre unga amerikanska trainees inom ramen för SAGA-projektet (Swedish American Green Alliance).
SCA, Standard Solution Group och Åkroken Science Park har tagit emot de tre första traineerna som nu aktivt arbetar med socialt ansvarstagande och hållbarhetsfrågor i sina värdföretag.
– Utbytet är ett bra sätt att få in ny kunskap till Sundsvall och till Sverige i allmänhet. Vi kommer att arbeta vidare med det här, förhoppningsvis inom ramarna för samma projekt men kanske även genom andra samarbetsformer. Det står klart att Sundsvall är beroende både av högutbildad arbetskraft och nya idéer. Utbytet är ett steg för att tillgodose det, förklarar Oliver Dogo.

Framgångsrik samverkansmodell
Det har genererats och samlats mycket kunskap kring ekonomi och ekonomiska relationer i Sundsvall under många år. Faktum är att sysselsättningsgraden inom bank, försäkring och pension i Sundsvall är näst högst i landet, bara Stockholm har en något högre siffra. För att stärka det finansiella kunskapsklustret stödjer kommunen CER, Centrum för forskning om ekonomiska relationer.
CER är en unik samverkansform där konkurrenter blir samarbetspartners. Samarbetet inleddes till en början inom bank, försäkring och pension. Kort därefter vidgades nätverket för att även omfatta revision- respektive fastighetsbranschen. Att exempelvis SEB har valt att utöka sin telefonbanksservice med 75 nya arbetstillfällen i Sundsvall är ett tydligt bevis på att den unika samverkansmodellen fungerar i praktiken.