Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sundsvall får ett av Sveriges viktigaste transportnav

Transportbehovet för industrin i Sundsvallsregionen ökar. Sundsvall är därför i stort behov av de infrastruktursatsningar som nu pågår och planeras. E4, E14, resecentrum, logistikpark och järnvägssatsningar. De är viktiga för att regionens företag ska kunna vara konkurrenskraftiga på en global marknad.
En kombiterminal med tillräcklig kapacitet för hantering av växande godsvolymer och en större andel containertrafik har länge eftertraktats i Sundsvall. Nuvarande terminal har en begränsad kapacitet där järnvägsspåren är för korta för att effektivt kunna serva fullängdståg. Samtidigt är kapacitetstaket nått för containertrafik i hamnen. Något måste göras för att trygga framtida tillväxt för hela regionen.

Stark export
Exportindustrin är stark i Sundsvallsregionen. Stark är skogsbranschen med trävaror, papper och pappersmassa, men även kemi-, verkstads- och metallbranschen som har exportvolymer av betydande värde. Totalt exporterade industrin i Västernorrland för 26 miljarder kronor under 2012.
I Sundsvall är också handeln framträdande. Här finns Sveriges näst största externa köpcentrum, i Birsta, och Stenstan i centrala Sundsvall kompletterar shoppingutbudet. Handeln omsätter ca åtta miljarder kronor varje år och sysselsätter 3300 människor. Det finns fler än 9000 företag i Sundsvall och staden är branschtätast i Norrland med drygt 450 branscher.

Godstrafik leds bort från centrum
Investeringarna i den nya logistikparken innebär dels en utbyggnad av hamnen med en containerhamn, och dels en kombiterminal med logistikytor i anslutning till hamnen. Den nya terminalen anläggs i Sundsvalls hamn och kommer att knyta ihop tre transportslag på ett mycket effektivt sätt med elektrifierad järnväg direkt in i terminalområdet.
– Långväga gods bör i mesta möjliga mån transporteras till och från Sundsvall via järnväg eller fartyg. Sista biten av transporten kan ske med lastbil. När logistikparken är i drift kommer förutsättningarna för detta att vara betydligt bättre än idag, informerar Åke Jonsson.

Sundsvall som framstående logistikregion
Ur ett logistikperspektiv ligger Sundsvall mitt i Sverige. Härifrån når man hela landet fram och tillbaka inom ett dygn. När vi ser utvecklingen inom e-handeln och nya tjänster som erbjuds inom logistiken, blir Sundsvall Logistikpark en intressant nod för Mellansverige, där gods kan konsolideras, vidareförädlas och transporteras vidare.
Om allt går enligt planerna kan den nya logistikparken, komplett med kombiterminal och containerhamn, finnas på plats omkring 2020. Det blir en utbyggnad som omfattar 150 meter kaj för lastning och lossning av containergods, 650 meter dubbla järnvägsspår direkt in i kombiterminalen, samt sex hektar etableringsytor för logistik- och serviceverksamhet. Därutöver finns det möjlighet att utveckla en markyta på ytterligare tio hektar i anslutning till logistikparken. Containerhamnen går att bygga ut ytterligare med en 460 meter kaj och en hamnplan på 12 hektar.
Genom att godshanteringen i Sundsvall i huvudsak kommer att ske i logistikparken finns det en stor fördel med att etablera sig där. SCA är redan en stor kund och står för en viktig basvolym. Det gör det lättare att utveckla kostnadseffektiva transportlösningar för det övriga näringslivet. Logistikparken blir en konsolideringspunkt för gods i Mellansverige.
– Vill du vara med att utveckla logistikverksamheten i Sundsvallsregionen ska du finnas i den nya logistikparken, poängterar Åke Jonsson.

Potential att bli LNG-nav
Sundsvalls kommun har höga framtidsambitioner och arbetar bland annat för att skapa möjligheter för utveckling av en fossilfri transportsektor. Därför planerar man nu för en framtida biogasanläggning som ska uppföras intill den nya logistikparken. Sundsvall samarbetar med Östersunds kommun i planeringsskedet, men det krävs fler samarbetspartners för att projektet ska bli verklighet.
– När biogasanläggningen väl finns på plats finns det mycket som talar för att vi på sikt ska kunna utveckla en mottagarterminal för LNG här i Sundsvall. Då knyter vi ihop fartyg, väg och järnväg även för transporter av LNG. Vi vågar till och med hoppas på att en sådan utveckling ska kunna ske parallellt med byggnationen av logistikparken. Möjligen finns då både logistikpark och LNG-terminal på plats till 2020, reflekterar Åke Jonsson hoppfullt.