Lör 20 jul / År 42 / Nr 3 2024

Sundsvallsregionen efterlyser förstärkt transportsystem

Sundsvall ska stärkas som nationellt transportnav genom flera långsiktiga investeringar. En helt ny logistikpark inklusive en ny kombiterminal och en ny containerhamn har diskuterats under en längre tid, och nu är projektet på god väg att bli verklighet. För Sundsvall innebär det en avsevärt förbättrad logistik med större kapacitet, och för Sverige ett steg i rätt riktning mot att uppfylla framtidens miljömål.

Den nya logistikparken i Tunadalsområdet i Sundsvall har planerats för att kunna knyta ihop tre transportslag på ett mycket effektivt sätt. Det blir dubbla järnvägsspår direkt in i terminalområdet, en ny och avsevärt större containerhamn samt nya vägar som leder trafiken bort från innerstaden. Men tidsplanen är snäv – allt ska vara på plats redan till 2021.
– Vi är startklara här men det slutliga beslutet om att få börja bygga är för närvarande överklagat av enskilda aktörer. Vi väntar på beslut från Miljödomstolen och räknar med att få det under första halvan av 2018, upplyser Sven Magnusson, som är vd för Sundsvalls Logistikpark AB, företaget som driver utvecklingen i nära samverkan med Sundsvalls kommun.

Nuvarande transportsystem räcker inte
Trots den invecklade och inte minst tidsödande beslutsprocessen råder det ingen tvekan om att den nya logistikparken är efterlängtad av majoriteten. Trots att Sundsvall Logistikpark AB lyckats höja kapaciteten i den befintliga terminalen i centrala Sundsvall så är taket redan nått.
– Det är flera större projekt som sätter press på logistiken, menar Sven Magnusson, som hänvisar till bland annat Östrandsprojektet där SCA investerar åtta miljarder kronor i massafabriken i grannkommunen Timrå.
Sundsvallsregionen präglas också av en stark och växande byggtrend vilket i sin tur kräver mer av Sundsvall som transportnav.
– Om man slår ihop allt så är det fråga om åtskilliga miljarder som investeras i regionen i närtid – och allt har en påverkan på de befintliga transportsystemen. Det är därför av yttersta vikt att vi kan komma igång med byggnationen av den nya logistikparken snarast, tillägger Magnusson.
Det här är dessutom en utveckling som kommer att få många positiva kringeffekter – en effektivare godstrafik möjliggör i sin tur utveckling av en effektivare persontrafik. Då blir det möjligt att arbetspendla i större utsträckning än vad som är möjligt idag och det gynnar både näringsliv och människor i regionen.

I linje med Sveriges miljömål
Om man ser satsningen ur ett nationellt perspektiv så ligger den tydligt i linje med svenska klimatmål inom transportsektorn. Det finns en övergripande ambition inom Sverige och hela EU om att öka andelen gods som fraktas på räls. Att flytta över gods till järnvägen är framförallt bra ur miljösynpunkt, men ökar även trafiksäkerheten på vägarna.
Det går också att dra paralleller med ambitionen bakomden nationella järnvägsplanen, där nya utvecklingsåtgärder presenteras för att möjliggöra större kapacitetsökningar på flera sträckor framöver. En ny logistikpark i Tunadalsområdet i Sundsvall är svaret på en stor kapacitetsutmaning som i förlängningen påverkar hela Sverige. Om inget görs så kommer befintliga transportsystem att överbelastas och det i sin tur få påtagliga följder för såväl regionens som landets ekonomi.