Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Sveafastigheter satsar på omsorgsfastigheter och studentboende

Sveafastigheter grundades 2003 som den första svenska fastighetsfonden riktad till institutionella investerare.
Sveafastigheter har för närvarande kontor i Stockholm, Helsingfors och Malmö. Alla investeringar sker tillsammans med lokala partners.
– Härigenom får vi en lokal närvaro på de marknader där vi äger fastigheter, säger Christer Andersson, en av grundarna till Sveafastigheter.

Sveafastigheter är verksamma i Norden och Baltikum, men fokus ligger på Sverige och Finland. I dagsläget äger Sveafastigheter cirka 250 fastigheter fördelade på drygt en miljon kvadratmeter och 150 olika orter, främst i Sverige och Finland.
– Vi investerar för tillfället genom vår tredje fond, som har ett eget kapital om 317 miljoner euro. Fonden har hittills investerat mer i Finland än Sverige, säger Christer Andersson.
Sedan 2003 har Sveafastigheter förvärvat fastigheter för cirka 15 miljarder kronor och värdet av befintligt innehav är cirka tio miljarder kronor.

Med fokus på utvecklingsprojekt
– När vi startade Sveafastigheter var vi tre personer och idag är vi nästan 30. Det innebär att vi har en mycket bredare kompetens idag och jobbar därför mer med fastigheter som kräver någon typ av utvecklingsinsatser. Det kan vara allt ifrån uthyrning till nyproduktion och om- och tillbyggnation av olika slag. Vi investerar i fastigheter som kräver ett aktivt ägande och gärna har ett behov av tilläggsinvesteringar, berättar Christer Andersson.
Av 15 miljarder kronor som Sveafastigheter har investerat i fastigheter så är ungefär 30 procent rena utvecklingsprojekt. Den volymen har successivt ökat.
För närvarande driver Sveafastigheter till exempel ett stort bostadsutvecklingsprojekt i Stockholm (Vällingby Parkstad). I en första etapp kommer man att producera 400 hyresrätter med inflyttning vid årsskiftet 2014/2015.
­– En bärande idé som vi har haft hela tiden är att vi investerar ihop med lokala partners för att ha en lokal närvaro nära hyresgäster och marknad. Vi är aktiva ägare för att skapa värden för både hyresgäster och investerare, säger Christer Andersson.

Satsning på omsorgsfastigheter – LSS och SoL
Sveafastigheter har inlett ett samarbete inom omsorgsfastigheter (LSS och SoL) med målsättningen att bli en ledande rikstäckande hyresvärd inom området. Satsningen sker genom Högkullen Omsorgsfastigheter AB där Sveafastigheter är huvudägare med Residenset AB som LAMP (”Local Asset Management Partner”). Högkullen har ägt och förvaltat LSS-fastigheter i mer än 20 år.
– Samhällets åtagande är mycket större än vad man idag tillgodoser, säger Christer Andersson. Vår bedömning är att det finns ett stort utbyggnadsbehov inom segmentet omsorgsfastigheter. På operatörssidan dominerar kommunerna, men trenden med entreprenader och fristående aktörer är stark. Det finns sannolikt ett behov av konsolidering bland de privata aktörerna. Den här utvecklingen tillsammans med LOV – Lagen Om Valfrihetssystem – gör att det bör finnas behov av finansiellt starka operatörsoberoende fastighetsägare. Vi är aktiva inom både LSS och SoL och är intresserade av att både producera nya anläggningar och köpa befintliga LSS-hus, gärna med utvecklingsbehov, men också av att konvertera andra lämpliga fastigheter.

Nytt koncept för studentbostäder
Inför varje terminsstart läser man att bristen på studentbostäder blir allt större. Därför har Sveafastigheter valt att satsa på en etablering av moderna och prisvärda bostäder för studenter.
– Vi står i startgroparna med ett färdigt koncept som heter Studios och hoppas kunna bygga 300 nya bostäder under 2013. Ett första projekt om 72 lägenheter kommer att uppföras i Stockholm med byggstart vid årsskiftet 2012/2013.

Framtidens äldreboende
På senare tid har Sveafastigheter jobbat aktivt med att utforma ett modernt äldreboende (Hemmet 2.0).
– Vi har efter bred och djupgående analys och kunskapsinhämtning tagit fram ett förslag till en modern typ av äldreboende, som tillgodoser de äldres behov och där gränsen mellan lägenheterna och de gemensamma ytorna suddats ut. Vi har varit ute och träffat ett stort antal kommuner och vårdföretag och fått en mycket god respons på vårt koncept. Vår uppfattning är att vi lyckats skapa en produkt med goda kvaliteter för såväl de boende som de anställda. Dessutom kan vi leverera produkten till konkurrenskraftiga villkor när det gäller såväl hyresnivåer som produktionstider.
Christer Andersson ser omsorgsfastigheter och studentbostäder som ett viktigt expansionsområde för Sveafastigheter för en lång tid framöver.