Tis 28 nov / År 41 / Nr 5 2023

Svebio främjar förnybart

Bioenergiproduktion innebär enorma utvecklingsmöjligheter för Sverige. Tillväxten i våra skogar är större än uttaget, vilket innebär att vi med fördel kan öka kapaciteten i skogsbruket och fortfarande behålla ett starkt hållbarhetsperspektiv. Eftersom bioenergi är lagrad solenergi så kan den ses som lika mycket förnybar energi som sol, vind och vatten. Det handlar om ett hållbart nyttjande av naturens resurser, där vi i Sverige är lite av en förebild för hur utveckling av förnybar energiproduktion kan ske.

Att bioenergin har passerat oljan som Sveriges största energikälla visar på ett långsiktigt engagemang för klimatfrågorna där vi även fortsättningsvis har för avsikt att leda utvecklingen av miljövänlig energiteknik. Intresseföreningen Svebio ser över möjligheterna med bioenergi och har ansvar för att informera om och öka intresset för bioenergi.
– Vi talar egentligen för all förnybar energi men i synnerhet för bioenergin, förklarar Gustav Melin, vd.

Transportsektorn nästa
Andelen förnybart i Sveriges energianvändning uppgår idag till 51 procent. Om cirka 20 år kan vi räkna med att andelen är uppemot 100 procent. År 2011 kom nästan 32 procent av Sveriges energianvändning från bioenergi, vilket gör bioenergin till den största enskilda energikällan i landet.
– Vi vill öka användningen av bioenergi och sprida kunskap om hur vi kan få ut mer ur befintliga resurser. Ur ett samhällsperspektiv så behöver vi ta nästa steg och ta oss an drivmedelsfrågan, där biobränslen ersätter fossila bränslen precis som inom kraftsektorn, säger Gustav Melin.
Det finns dock ett antal utmaningar inom transportsektorn som försenar storskalig introduktion av biodrivmedel, där kostnaden är en av de största. För att kunna producera de mängder biodrivmedel som behövs så krävs först stora investeringar i nya fabriker. För att det ska anses lönsamt att investera så måste förmånsystem införas precis som för fjärrvärme. Biodrivmedel har tidigare varit skattefritt, men bara ett år i taget. Det är för kort tid för att man ska våga satsa på stora, kapitaltunga projekt.

Mat kontra energi?
En annan stor fråga inom Svebio är den politiska diskussionen om matproduktion kontra energiproduktion. Att odla mer för att producera energi har enligt en del inkräktat på möjligheterna till att odla mat.
Det är inte bioenergiproduktion som skapar fattigdom och svält, utan korruption, orättvis fördelning av resurser och brist på arbete. Gustav poängterar att vi från politiskt håll fått bekräftat att det mycket väl går att odla för både mat- och energiproduktion.

Alla vinner
Svebio medverkar i flera olika projekt och främjar för en vidareutveckling inom förnybara energikällor. Svebio har bland annat varit med då Fortum bytte stora delar av den fossila energiproduktionen mot biobränslen. En produktionskapacitet omfattande cirka 2 TWh har nu ersatts med ren bioenergi.
– Detta är ett exempel av många där vi visar att det går att ställa om med bibehållen lönsamhet. Alla vinner på detta – företag, samhälle och miljö, understryker Gustav Melin avslutningsvis.