Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Sverige ledande i miljöfrämjande utveckling

Nya stambanor för höghastighetståg är en viktig satsning för att knyta ihop Sverige. Det är inte minst ett sätt att bygga större arbetsmarknadsregioner vilket för övrigt är nödvändigt för att framtidssäkra kompetensförsörjningen över hela landet.

Andra återkommande ämnen på agendan för Sveriges framtida infrastruktur är den svenska sjöfartens ogynnsamma konkurrenssituation ställd mot redan införda svaveldirektiv som fördyrar sjötransporter. Införandet av den sedan länge efterlängtade tonnageskatten har förvisso genererat glädjerop bland svenska redare, men fler initiativ efterfrågas för att ytterligare stärka sjöfarten.

Att svenska rederier leder utvecklingen på miljöområdet borde vara något som uppmuntrar till utveckling av nya stöd. Det är i synnerhet önskvärt att utveckla stödsystem för att underlätta övergången till mer miljövänliga bränsletyper som exempelvis LNG, eftersom det också är en angelägenhet av global omfattning.

Inom sjöfarten har man uppskattat att införande av tonnageskatten kan leda till upp till 17.000 nya jobb. Tänk då vad ett stödsystem för miljövänliga bränslen skulle kunna ha för långsiktig effekt för såväl ekonomi som miljö. Lägg därtill den planerade utvecklingen av järnvägen, där många regioner och kommuner redan börjat planera för tillväxt mot bakgrund av nya sträckningar och knutpunkter mellan Skandinaviens största städer, och vi kan konstatera att Sverige i mångt och mycket leder den miljöfrämjande utvecklingen.

Maria Lind
Redaktör