Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sverige mot världen?

I princip dagligen kan vi läsa i dagstidningarna om hur outsourcing och nedskärningar hotar våra svenska företag. Det som kanske inte alltid kommer fram är hur en ökad global konkurrens framförallt hotar den långsiktiga tillgången till framstående kompetens i Sverige. Men våra svenska företag – liksom våra universitet och högskolor – kan fortsätta konkurrera på global nivå. För att det ska vara möjligt måste det dock ske en viss förändring, vi måste först lära oss dra nytta av de stora nvesteringar som görs i forskning och utveckling. Det gäller att gå från ord till handling och omvandla goda idéer till innovationer.

I vårt land har vi en unik tillgång till högkvalitativ utbildning på alla nivåer, från föroch grundskola till universitets- och högskolenivå. Gymnasieskolan och institutioner för högre utbildning befinner sig i ständig utveckling för att kunna möta allt större krav från arbetsmarknaden. Flera av våra svenska universitet och högskolor bedriver världsomfattande forskning av största betydelse för nationell och global tillväxt. Trots det så presterar Sverige medelmåttigt i fråga om innovationer, enligt vår förre högskole- och forskningsminister Tobias Krantz. Något måste göras.

Organisationen Svenskt Näringsliv har föreslagit flertalet åtgärder, bland annat skattestimulering och innovationspremier, för att stärka innovationsklimatet. Det är inte enbart företagens villkor som måste ses efter, även den akademiska utbildningens kvalitet är avgörande för innovationsklimatet varpå våra universitet och högskolor måste stöttas ytterligare för att genomgående höja kvaliteten på utbildningarna. Vi måste samtidigt bli bättre på att rekrytera utländska forskare till Sverige.

Sverige konkurrerar med resten av världen – på alla områden. Svenska företag konkurrerar med sina produkter på en global marknad, och på samma sätt kan man även beskriva den svenska kompetensen, där rätt utbildning i rätt tid är helt avgörande för hur vi kommer att klara en ökad globalisering.

Maria Lind, redaktör