Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges bästa kommun 2020

Hudiksvall ska år 2020 vara Sveriges bästa kommun att leva och verka i. Det har till och med klubbats av kommunfullmäktige i form av en vision som bygger på den gamla Glada Hudik-andan. Visionen baseras på tre sammanlänkade mål där Hudiksvall ska erbjuda samhällstjänster av högsta kvalitet, ett blomstrande näringsliv och inte minst en attraktiv och hållbar livsmiljö.

Begreppet Glada Hudik är gammalt och har med stor sannolikhet använts under flera hundra år för att beskriva kommuninvånarnas förhållningssätt och det lokala näringslivets klimat bland annat. Begreppet har sitt ursprung i att besökare utifrån ofta uppfattat Hudiksvallsborna som öppna, glada och okonstlade.
Hudiksvall är än idag vida känt för sin gästfrihet och sitt personliga engagemang för alla som besöker kommunen, och det är saker som kommunchef Bengt Friberg gärna ställer sig bakom.
– Utifrån Glada Hudik-andan har kommunfullmäktige beslutat om vår vision för framtiden, det vi kallar för Glada Hudik-språnget och som omfattar väldigt många olika saker. Det handlar i det yttersta om att vi ska ta språnget in i framtiden bland annat med ännu bättre samhällstjänster, ett starkare näringsliv och en bättre livsmiljö för alla som bor i kommunen.

Framgångsrikt spår och nya nischer
Ett omfattande verksamhetsutvecklings- och kvalitetsarbete pågår inom många områden, bland annat omsorgen och skolan som är viktiga delar inom området samhällstjänster. Ett exempel är satsningar inom äldreomsorgen för att förebygga ohälsa, höja livskvaliteten och göra det möjligt att bo kvar hemma längre, bland annat med hjälp av ny teknik.
Eftersom kommunen är navet i Fiber Optic Valley har det länge varit naturligt att satsa på utbildningar, såväl på yrkeshögskolenivå som inom vuxenutbildningen, inom fiberteknik och relaterade områden.
– Vi har en lång tradition inom området kommunikations- och fiberteknik och det har återspeglats i utbildningsutbudet under en längre tid. Vi har för avsikt att fortsätta på det framgångsrika spåret, samtidigt som vi breddar utbudet mot nya nischer, säger Bengt Friberg.
De långsiktiga utbildningssatsningarna gynnar näringslivet i och omkring Hudiksvall. Genom konkreta aktiviteter som exempelvis Mellanåret, ett eftergymnasialt år där elever som gått teknik respektive naturvetenskapliga programmet får unika möjligheter att knyta kontakter med företag i regionen, kan näringslivet grunda för en kontinuerlig kunskapsförnyelse som i sin tur leder till tillväxt.
– Att jobba med olika aktiviteter för en hållbar kompetensförsörjning står högt på agendan i vår kommun, fortsätter Friberg. Samtidigt söker vi utveckla nya samarbeten mellan kommunen och näringslivet samt nya plattformar för samverkan företagen emellan. Som exempel finns redan flera framgångsrika klusterorganisationer i Hudiksvall, förutom Fiber Optic Valley bland annat ett hydraulikkluster.

Nytt destinationsbolag
I enlighet med en sann Glada Hudik-anda har kommunen nyligen etablerat ett nytt destinationsbolag i tät samverkan med aktörer inom den regionala besöksnäringen.
– Det finns oerhört mycket att se och uppleva i vår kommun. Hudiksvall bjuder på en mångsidig naturupplevelse där höga berg möter vidsträckta jordbrukslandskap. Vi har dessutom en fantastisk skärgård som möter sin kontrast i de många skogssjöarna. Ett snäpp till så hamnar man i vildmarken och får uppleva äkta norrländsk jakttradition.
Bengt Friberg har svårt att dölja sin entusiasm när han beskriver allt som finns att uppleva i Hudiksvall.
– Inom Glada Hudik-språnget vill vi även ta vara på vår kultur och vårt arv och omvandla det till upplevelser för besökare från hela världen. Destinationsbolagets uppgift blir att skapa nya produkter i form av upplevelsepaket som passar olika målgrupper.
Med tanke på den ådra av nytänkande och entreprenörskap som redan finns i Hudiksvall så är fortsatt tillväxt att räkna med för driftiga företag som verkar inom och i anslutning till besöksnäringen.