Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sveriges transporter – på rätt spår med RFID

Trafikverket får kontroll på gods och vagnar med hjälp av RFID-läsare som är placerade längs de Svenska järnvägsspåren. Den förbättrade överblicken minskar slitage, trafikstörningar och leder till stora kostnadsbesparingar.

Den Svenska transportadministrationen, känt som Trafikverket, tidigare Banverket övervakar tågen och järnvägen utmed en sträcka på 1.300 mil. Att ha kontroll på det stora utnyttjandet av mekanisk utrustning till tåg och järnvägar är en stor utmaning.

Trafikverket är verksamt på 150 stationer och har tidigare bara haft värmesensorer för att övervaka slitage på hjul och andra problem med vagnar och utrustning.
Utmaningen var att det inte gick att identifiera vilken enskild vagn som orsakade problemet. Uppstod det ett misstänkt problem var man därför tvungen att ta hela tågsetet ur drift för att göra en visuell kontroll för att försöka identifiera felet. När tåget tagits ur drift blev det paradoxalt svårt att mäta fram var felet fanns med enbart värmesensorer.

Påföljderna av tidigare tillvägagångssätt var stort slitage, trafikstörningar och mycket höga kostnader. Efter en att ha gjort en förundersökning stod det klart att lösningen var att använda RFID i kombination med värmesensorer.

RFID märkning ger transportinformation i realtid
För att göra det möjligt att överblicka slitage och var godset är vid en given tidpunkt har trafikverket märkt varje godsvagn med RFID chip och placerat ungefär 700 läsare för att täcka alla spår, stationer och bangårdar. Det gör att det går att få information i realtid om var ett gods finns. I och med den nya metoden går det nu också att möta det ökade kravet från kunder på information om var godset finns i transportkedjan, särskilt när det uppstår någon trafikstörning.

Trafikverkets arbete har skapat stort intresse internationellt

Sverige är i framkant och har efterfrågat en bättre och mer automatiserad översikt på transporterna. Mot bakgrund av att hela 60 procent av transporterna i Sverige kommer från Europa, insåg Trafikverket tidigt att det behövdes en europeisk lösning. För att kunna genomföra det tog Trafikverket kontakt med GS1 som arbetar med globala standarder. Arbetet har skapat ett stort intresse internationellt och resulterat i ett genomförande inte bara i Sverige utan även i Europa.

* RFID (Radio Frequency Identification) är ett samlingsnamn för enheter som använder radiovågor för informationsöverföring.

Om GS1
GS1 är en global och branschneutral standardiseringsorganisation som drivs not-for-profit. GS1 möjliggör att produkter, tjänster och platser i hela världen kan identifieras och spåras. Data kan samlas in och överföras automatiskt, säkert och korrekt inom och mellan olika parters informationssystem.
www.gs1.se