Sön 14 aug / År 40 / Nr 3 2022

Sweco Architects utvecklar Umeås flaggskepp för hållbarhet

Sweco Architects leder utvecklingen av innovativ och hållbar arkitektur i Umeåregionen. Det vittnar de senaste projekten om, först Tavlelidens passivhusområde som byggs av engagerade gymnasieelever i nära dialog med Sweco Architects och därefter Hedlunda som blir Norrlands första förskola certifierad enligt både internationell passivhus- och BREEAM-standard.

Vi lever i ett, som det ser ut nu, ohållbart samhälle där resursanvändningen är alldeles för hög, vilket medför stora orättvisor mellan människor och regioner. Om vi tillsammans tar ett positivt steg framåt för att främja hållbar arkitektur och teknologi blir resultatet en mer rättvis fördelning av råvaror samt ett mindre avtryck på miljön.
– Vi satsar på hållbarhet fullt ut. De fem hållbarhetsaspekterna, det vill säga social, ekonomisk, ekologisk, design och teknik i samband med effektiva planeringsprocesser, integreras numera i ett flertal av våra projekt. Vi arbetar kontinuerligt med att få hållbarhet att genomsyra vår verksamhet och våra tjänster, ett arbete som börjar synas i samband med förverkligandet av flera projekt i regionen säger arkitekt Henrik Folkar, kontorschef på Sweco Architects i Umeå.

Sveriges mest energisnåla hus
Arkitekt Thomas Greindl är EU-certifierad passivhusexpert och arbetar med många olika typer av lågenergihus. Med ansvar för hållbarhetsfrågor på Sweco Architect i Umeå är Thomas uppgift att minska miljöpåverkan av varje projekt.
– Det är en spännande resa som vi gör, helt klart. Tavlelidens passivhusområde omfattar Sveriges mest energisnåla hus, detta trots att vi har ett tufft vinterklimat i Umeå. I samband med att eleverna på Dragonskolan färdigställde villorna fick vi nyligen verifierat genom FEBY’s passivhuscertifikat att energibehovet för värme, varmvatten och driftsel är så lågt som 18 kWh per kvadratmeter och år. Det är den absolut lägsta energiförbrukningen för ett bostadshus i Sverige, berättar Thomas Greindl.

Hedlunda blir Umeås flaggskepp
Hedlunda passivhusförskola färdigställs sommaren 2014 och är förutom ett passivhus med internationellt passivhuscertifikat även hållbarhetscertifierat enligt det brittiska miljöklassningssystemet BREEAM, ett system som väger in ett flertal miljöaspekter. Förutom energibehovet bedöms även vattenförbrukning, markanvändning, inomhusmiljö, föroreningar, avfall och byggmaterial. Materialets ursprung, transporter i samband med byggnationen och byggprocessen, informationshantering och kunskapsförmedling samt komfortrelaterade frågor som bullernivåer och mängden dagsljus som släpps in i byggnaden bedöms också. Dessutom ska det finnas utrymme för källsortering och kompostering.
– BREEAM är det första och största hållbarhetscertifieringssystemen i världen. Systemet blev i år anpassat till svenska bygg- och klimatförhållanden och vi insåg att systemet passade mycket väl in med Umeå Kommuns ambitioner i samband med Hedlunda Förskola som flaggskepp för hållbarhetsutvecklingen i kommunen. Hedlunda är världens nordligaste certifierade passivhus och landets enda passivhus som samtidigt är certifierat enligt BREEAM, upplyser Thomas Greindl.

Grön teknik i centrum
Genom att satsa på hållbarhet och passivhusteknik markerar Sweco Architects sin framtidsambition där grön teknik har en given plats i centrum.
– Vi utför livscykelanalyser för att beräkna total miljöpåverkan för varje större projekt. På så vis kan vi optimera processerna i ett tidigt skede. I det långa loppet går det åt mindre resurser och man får en betydligt bättre energibild med lägre konsumtion redan från början, förklarar Anna Joelsson, processledare med ansvar för utbildning och hållbarhetsanalyser på Sweco Systems.

Hållbar gymnasieskola
Det senaste projektet från Sweco Umeå omfattar nya lokaler för Minervagymnasiet, där man har som mål att skapa Sveriges bästa naturvetenskapliga utbildning. Högkvalitativa verksamhetslokaler är då en grundförutsättning. Här valde Minervas styrelse med Sweco som rådgivare det svenska klassningssystemet Miljöklassad Byggnad som hanteras av Sweden Green Building Council och kompletteras med ett internationellt passivhuscertifikat. Målsättningen är att nå högsta nivå, det vill säga nivå Guld.
– Gymnasieskolan ligger i anslutning till Umeå Universitet och har en stor tomt som med fördel ska användas i utbildningssyfte. Vi har ansvaret för att utveckla den externa skolmiljön som även den ska spegla gymnasiets hållbarhetsvision. Det som är extra spännande med just det här projektet är att alla Swecobolag är involverade i projekteringen och vi har då möjlighet att arbeta med integrerade planeringsprocesser, minska suboptimeringar och optimera slutprodukten, säger Henrik Folkar avslutningsvis.