Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Sweco Infrastructure medverkar i landets största trafikprojekt

Sweco bygger morgondagens hållbara samhällen. Företaget verkar globalt men har samtidigt en stark lokal förankring med ca 3000 konsulter på ett 50-tal orter i Sverige.
I Karlskrona verkar ett 20-tal medarbetare inom enheterna Architects, Management, Environment, Systems och Infrastructure. Sweco Infrastructure är den största enheten med ansvar för hela södra Sverige gällande aktuella trafikprojekt.

Sweco kan med samlad expertis leverera klimatsmarta lösningar inom arkitektur, byggkonstruktion, installation, infrastruktur, vatten & miljö, projektledning, energisystem, geografisk IT och industri. Sweco Infrastructure Karlskrona medverkar i flera av Sveriges största vägombyggnadsprojekt.
– Vi samverkar med de stora entreprenörerna i Sverige för att skapa långsiktig hållbarhet i landets infrastruktur, säger civilingenjör Magnus Jacobsson, tillförordnad chef Sweco Infrastructure i Karlskrona.

Ny roll inom totalentreprenader
Karlskronakontorets projekt skiftar i omfattning och inriktning. Bland uppdragen finns ett antal mycket omfattande vägprojekt för Trafikverket, men Sweco tar även hand om mindre projekt som exempelvis ombyggnad av stadsgator, gång- och cykelvägar och andra trafik- och samhällsplaneringsprojekt.
Ett exempel är den omfattande ombyggnationen av E22 i Skåne tillsammans med Peab.
– Här är vi med i ytterligare ett steg eftersom vi även levererar material till entreprenören, i det här fallet Peab, kontinuerligt under hela byggnationen. I dagsläget är den här typen av projekt relativt ovanliga för oss, men detta är ett arbetssätt som blir allt vanligare i komplexa infrastrukturprojekt.
Under ett antal år har Sweco också projekterat mötesseparerade vägar i södra Sverige.
– Just nu jobbar vi som exempel med väg 32 i Jönköpings län där vi tar fram handlingar för en 2+1-väg mellan Traneryd och Sommen. Vi har också breddat verksamheten för att kunna ta oss an uppdrag från kommuner i vår region. Det kan då förutom infrastrukturprojekt även handla om att hjälpa kommunerna att ta fram handlingar för exploateringsområden för till exempel bostäder eller industriverksamhet, berättar Jacobsson vidare.

Det naturliga valet av partner
En framgångsfaktor för Swecos kontor i Karlskrona är samverkan mellan kontorens olika teknikdiscipliner.
– Sweco ska vara det naturliga valet för långsiktiga affärsrelationer inom byggande och samhällsplanering, oavsett kundgrupp och projektens omfattning. Vi vill vara en resurs för alla, från mindre fastighetsbolag till kommuner och myndigheter. Sweco har nyligen hjälpt Karlskrona kommun med att ta fram en ny parkeringsstrategi. Strategin utmynnade i att kommunen sommaren 2012 införde parkeringsavgifter på Trossö i centrala Karlskrona. Nu följer Sweco upp satsningen för att se om projektet fått den effekt som man från kommunens sida eftersträvar.
– Vi undersöker hur parkeringssituationen har förändrats sedan det nya parkeringssystemet infördes. För att kunna analysera vad skillnaderna beror på studeras inte enbart parkeringsbeteende utan även biltrafikflödet och förändringar i det kollektiva resandet. Även här ser vi en stor utvecklingspotential där vi breddar vårt kunskapsområde inom Sweco och på så vis kan ta hand om betydligt större projekt framöver, säger Magnus Jacobsson.

Detta är Sweco i korthet
Inom Sweco samverkar ingenjörer, arkitekter och miljöexperter för att skapa helhetslösningar som bidrar till utvecklingen av ett hållbart samhälle. Sweco kallar helhetserbjudandet för Sustainable Engineering and Design. Koncernen levererar kvalificerade konsulttjänster med högt kunskapsinnehåll genom hela kundens projektkedja: från förstudier, utredning och strategisk planering till design, konstruktion, projektering och projektledning. Sweco är en av de stora aktörerna i Europa och marknadsledande inom flera områden i Norden samt östra och centrala Europa. Under 2012 genomfördes närmare 30 000 projekt för cirka 10 000 kunder världen över.