Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Sweco integrerar fler aspekter av hållbarhet

Sweco var med när Umeå tog sina första steg i utvecklingen mot ett mer hållbart bostadsbyggande i samband med att några av de första passivhusen i norr uppfördes. Utvecklingen har gått snabbt framåt på miljösidan, men Sweco är idag lika måna om att integrera även social hållbarhet i nya projekt.

Sweco strävar efter att integrera sociala hållbarhetsaspekter i allt fler projekt. Det finns en kompetens kring det i Umeå, bland annat med Anna Joelsson som konsult inom hållbart byggande och Malin Lindmark som hållbarhetsansvarig med speciellt fokus på barnkonsekvensanalyser.
– Vi ser en tydlig vilja att skapa socialt bra miljöer, bland både kommunala och privata beställare. Utifrån FNs barnkonvention har vi tagit fram modeller för att göra barnkonsekvensbeskrivningar i olika samhällsprojekt. Det handlar om hur barn är delaktiga i samhället samt hur exempelvis bygg- eller trafikprojekt påverkar deras vardag, förklarar Malin.

Positiv effekt på barnens miljöer
Sweco söker svar på frågan om hur man kan anpassa projekt så att de får en positiv effekt på barnens livsmiljöer. Konsekvenser av intrång och barriärer i barns närmiljö ska beskrivas och åtgärderna analyseras. I detta arbete är barnens egna perspektiv viktigt, och därför åker konsulterna ut till skolor och förskolor för att göra barnen delaktiga i aktuella projekt. Enligt Anna Joelsson och Malin Lindmark är barnkonsekvensanalyser en av delarna i att ta hänsyn till brukarnas perspektiv.
– Dialog inom stadsplaneringen fanns redan för 40 år sedan, men har nu kommit tillbaka på bred front. Det är med andra ord inget nytt att involvera de som berörs av ett projekt, men att ha en uttalad policy för det är nytt, förklarar Anna.
Sweco har t.ex. tagit fram barnkonsekvensanalyser på uppdrag av Trafikverket i samband med stora projekt som utbyggnaden av E12 förbi Umeås västra stadsdelar samt under planeringsarbetet för Norrbotniabanan norrut från Umeå.

Hållbarhetsperspektivet sprids
Stadsdelsomvandlingar som Sweco medverkar i har länge haft tydliga krav på social hållbarhet och brukarperspektiv, t.ex. vid upprustning av miljonprogrammets miljöer. Nu sprids det till fler typer av projekt genom att fler beställare vidgar sitt hållbarhetsfokus.
– Ekologisk hållbarhet har vi arbetat med väldigt länge, men när det gäller social hållbarhet finns många nya aspekter att ta hänsyn till. Att den sociala hållbarheten idag får mer utrymme på ett strategiskt sätt i stadsplaneringen ser vi som ett självklart nästa steg, säger Anna Joelsson.
Sweco har också tagit fram förslaget på Umeås nya Rådhustorg. Att planera ett torg i stadens offentliga rum är en av de samhällsbyggande uppgifter som gör den sociala hållbarheten verklig. Stadens torg är en arena för demokrati. Stadens torg är platsen som alla eller ingen äger, platsen där alla får vara, platsen dit alla har tillträde. En mycket symbolisk plats i arbetet med att skapa hållbara samhällen där människor mår bra och utvecklas.