Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

SweMaint bidrar till att höja järnvägens kapacitet

Järnvägen har lägst miljöpåverkan av alla transportslag och en kapacitet som klarar att möta ett ökande behov av gods- och passagerartransporter. Infrastrukturen finns, kapaciteten likaså, men för att järnvägen ska kunna konkurrera med andra transportslag måste den även hålla hög tillgänglighet och leverera mer enligt just-in-time principen.

SweMaint utvecklar ständigt sina tjänster och processer för att öka kapaciteten på järnvägen. Som norra Europas ledande leverantör av service och underhåll på godsvagnar har företaget kunskap, erfarenhet och tekniska resurser för att trygga en funktion som på många sätt är avgörande för Sveriges näringsliv.

Korta ledtider är avgörande
För att driva utvecklingen mot mer järnvägsburna transporter skapar SweMaint snabbare flöden där vagnarna i så stor utsträckning som möjligt får service på plats ute på järnvägsnätet. På flera ställen i landet, däribland Göteborg, har öppettiderna utökats på verkstäderna men det går även att få tag på SweMaints mobila enheter dygnet runt vid akuta stillestånd.
– Stillastående vagnar medför en hög kapitalbindning och därför vill våra kunder i så lång utsträckning som möjligt undvika stillestånd. Ofta är alla vagnar i drift samtidigt, vilket i sin tur ställer oerhört höga krav på servicefunktionen. Vi måste snabbt vara på plats om något händer. Det är dels en säkerhetsaspekt men även en viktigt fråga ur ekonomisk synpunkt, förklarar Jens Breiner, marknadschef på SweMaint.
Korta ledtider är med andra ord avgörande och att arbeta förebyggande är viktigt för att trygga effektiva flöden med ständigt rullande vagnar. Dessutom handlar det om att göra rätt insatser i rätt tid för att garantera en lång livslängd på själva vagnen.
– Förebyggande underhåll är alltid bättre ur ett längre perspektiv. Det ger en trygghet i vetskapen om att vagnarna fungerar som de ska och underhållskostnaderna blir dessutom jämnare på sikt, tillägger Jens Breiner.

Ser över tillgängligheten
SweMaint står för ett komplett serviceutbud omfattande hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider. Företaget är också en viktig del av logistikkedjan på godsvagnssidan, och jobbar med samma koncept i Norge under namnet SweMaint A/S.
Eftersom SweMaint har verkat inom branschen sedan 1905 har man också varit med om flera upp- och nedgångar inom transportbranschen under årens lopp. Att bidra till en utveckling inom järnvägstransporter har högsta prioritet och här kan SweMaint framförallt bidra med system och processer som ökar tillgängligheten.
– Vi kan i samarbete med våra kunder bidra med utveckling och effektivisering av olika underhållsystem som gör att järnvägen ökar sin konkurrenskraft. Vi jobbar ständigt med att förbättra vårt eget helhetskoncept, bland annat med ökad tillgänglighet, bättre kvalitet och en högre servicegrad, fortsätter Jens Breiner.

Ökar järnvägens konkurrenskraft
Sammanfattningsvis kan man säga att SweMaint gör spårbunden trafik till ett mer konkurrenskraftigt alternativ. Företaget står redo med över 200 servicetekniker, en komplett hjulverkstad och en omfattande teknisk support. Tillgängligheten är troligtvis marknadens bästa med beredskap dygnet runt, årets alla dagar.