Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

SweMaint tror på en framtid för järnvägstransporter

Järnvägen har lägst miljöpåverkan av alla transportslag och en kapacitet som klarar att möta ett ökande behov av gods- och passagerartransporter. Infrastrukturen finns, kapaciteten likaså, men för att järnvägen ska kunna konkurrera med andra transportslag måste den även hålla hög tillgänglighet och leverera mer enligt just-in-time principen. Det arbetar SweMaint för att möjliggöra genom snabbare service, kortare stillestånd och mer proaktiva insatser.

SweMaint utvecklar ständigt sina tjänster och processer för att öka kapaciteten på järnvägen. Som norra Europas ledande leverantör av service och underhåll på godsvagnar har företaget kunskap, erfarenhet och tekniska resurser för att trygga en funktion som på många sätt är avgörande för Sveriges näringsliv.

Korta ledtider är avgörande
För att driva utvecklingen mot mer järnvägsburna transporter skapar SweMaint snabbare flöden där vagnarna i så stor utsträckning som möjligt får service på plats ute på järnvägsnätet. På flera ställen i landet, däribland Göteborg, har öppettiderna utökats på verkstäderna men det går även att få tag på SweMaints mobila service enheter dygnet runt vid akuta stillestånd. Därför har SweMaint investerat i mer än 40 mobila enheter fördelade över hela landet.
– Stillastående vagnar medför en hög kapitalbindning och därför vill våra kunder i så lång utsträckning som möjligt undvika stillestånd. Ofta är alla vagnar i drift samtidigt, vilket i sin tur ställer oerhört höga krav på servicefunktionen. Vi måste snabbt vara på plats om något händer, det är dels en säkerhetsaspekt men även en kostnadsaspekt, förklarar Jens Breiner, marknadschef SweMaint.
Korta ledtider är avgörande. Varje godsvagn är en stor investering, att arbeta förebyggande är därmed viktigt för att trygga effektiva flöden med ständigt rullande vagnar och för att garantera en lång livslängd på själva vagnen.
– Förebyggande underhåll är alltid bättre ur ett längre perspektiv. Det ger en trygghet i vetskapen om att vagnarna fungerar som de ska och underhållskostnaderna blir dessutom jämnare på sikt, påpekar Jens.

Bidrar till högre tillgänglighet
SweMaint står för ett komplett serviceutbud omfattande hjulunderhåll, unika hjulförsörjningsprogram och omfattande materialförsörjning som garanterar snabba ledtider. SweMaint är en viktig del av logistikkedjan på godsvagnssidan. SweMaint jobbar med samma koncept i Norge under namnet SweMaint A/S
Företaget har funnits i branschen sedan 1905 och har därmed varit med om flera upp- och nedgångar inom transportbranschen generellt. Att bidra till ökade järnvägstransporter har högsta prioritet och här kan SweMaint framförallt bidra med system och processer som ökar tillgängligheten.
– SweMaint kan i samarbete med våra kunder bidra med utveckling och effektivisering av underhållsystem vilket gör att järnvägen ökar sin konkurrenskraft. Vi jobbar hårt med att förbättra våra helhetskoncept vilka ska bidra till att ständigt öka tillgänglighet, kvalité och service och detta arbete kommer vi att fortsätta med. Vi lyssnar på våra kunder och deras önskemål, därför har ett effektiviseringsprogram inom vår egen organisation är satts igång, något som vi hoppas ska gagna våra kunder i framtiden, berättar Jens Breiner.
SweMaint gör spårbunden trafik till ett mer konkurrenskraftigt alternativ. Till branschens förfogande står företaget redo med över 200 servicetekniker, en komplett hjulverkstad och en omfattande teknisk support, troligtvis med marknadens högsta tillgänglighet.