Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Techtank stärker konkurrenskraften

Svenska industriföretag är världskända för kvalitet, kompetens och teknikhöjd. Det är värden som klusterbildningen Techtank i Blekinge söker ta vara på, vidareutveckla och marknadsföra globalt. Ambitionen tydliggörs i en av de senaste investeringarna med etablering av ett lokalkontor i industriregionen Coventry i England.

Globaliseringen för med sig nya möjligheter på större marknader – men även en ökad konkurrens. Marknaden har generellt strävat efter lägsta möjliga pris, men ofta har det visat sig att kortsiktiga besparingar inte håller över tid. Under senare år har många företag som tidigare förlitat sig på tillverkning i lågkostnadsländer börjat tänka om.
– Trots att lönekostnaderna är högre väljer många ändå att ta tillbaka sin tillverkning till Sverige, och det som våra svenska tillverkningsföretag framförallt kan konkurrera med är hög kvalitet och korta ledtider som i slutändan ger en lägre totalkostnad, förklarar Anders Borgehed, klusterledare för Techtank.

Man kan alltså spara stort på att våga satsa på kvalitet från början. Andra incitament är bättre leverenssäkerhet, kortare ledtider och lägre transportkostnader. Teknikhöjd och kunskapsinnehåll är också ofta avgörande faktorer för att beställa svenskt.
Techtank utgår från Olofström men arbetar för att stärka industrinäringen i hela södra Sverige. Det bidrar i sin tur till att sätta Sverige som industrination på världskartan. Att klustret etablerats just i Olofström har att göra med den starka industritraditionen.

– Tillsammans antar företagen, akademin och kommunen stora samhällsutmaningar varav en av de viktigaste är att behålla industrijobben inom landets gränser. Det arbetar vi inom Techtank med genom olika insatser som syftar till att stärka företagens konkurrenskraft. Gemensamt arbetar vi med att attrahera och utveckla kompetens, driva teknikutveckling och olika typer av affärsutvecklingsinsatser, fortsätter Anders Borgehed.

Vision om Center of Excellence
Satsningen i Coventry ska bidra till att öka efterfrågan på svenska industriprodukter på i första hand den europeiska marknaden. Det omfattar framförallt produkter som framställs genom stamping, det vill säga pressning, som utgör ett av Blekinges starkaste profilområden inom industriell tillverkning.
– Målet är att vi ska vara ett erkänt kompetenscenter för stamping, från produktutveckling och processberedning till tillverkning. Genom den världsledande kunskap som finns på Volvo och andra företag och genom att Swerea har etablerats i Olofström ser vi stora möjligheter att uppnå vår vision om att bli ett Center of Excellence inom området. Och det vi kan sticka ut med är marknadens vassaste kompetens, säger Anders Borgehed.