Mån 4 dec / År 41 / Nr 5 2023

Tillsammans förenklar de hållbart resande i ett expansivt län

Energikontor Norra Småland är sedan ett par år tillbaka en del av Region Jönköpings län, och delar därmed den regionala visionen om att skapa förutsättningar för ett gott liv i hela länet. Ett hållbart resande är i allra högsta grad en hörnpelare i det arbetet – och det befäster man i det nya projektet Hela RESAN.

Hållbarhet är något som Energikontor Norra Småland har arbetat med länge men som blir ännu tydligare med nya projekt som Hela RESAN – regionalt stöd för hållbart resande i ett expansivt Jönköpings län, ett projekt som riktar sig till länets företag, Region Jönköpings län och kommunerna.

Fokus på beteende
Projektet startade i mars 2017 och omfattar flera samverkande delar med speciellt fokus på beteendepåverkan. Att bilen dominerar när det gäller tjänste- och arbetspendlingsresor är en utmaning värd att arbeta med då det ofta finns mer hållbara alternativ som inte är a svårare att välja utifrån tillgång och smidighet. Dessutom finns oftast ekonomiska vinster att göra.
– Attityder och beteende är ofta svårare att påverka, än att utveckla nya tekniska finesser. Därför är beteende också det centrala när vi talar om förändring. I Sverige ligger vi redan långt framme rent tekniskt, med mer effektiva motorer och alternativa drivmedel – men attitydmässigt finns det mycket kvar att göra, bekräftar Hanna Olovsson, projektledare för Hela RESAN.

Förutsätter brett engagemang
Projektet finansieras via EU:s strukturfonder, Region Jönköpings län, de flesta kommuner i länet samt ett företag. Det yttersta syftet är att minska koldioxidutsläppen i regionen för att nå de nationella målen till 2020. Energikontor Norra Småland samordnar det gemensamma arbetet men det förutsätter ett engagemang och intresse från både länets företag och från den offentliga verksamheten.
– Ett hållbart resande är allas angelägenhet då det påverkar hela samhället. På sikt ska vi ha uppnått en förändring genom att utveckla och stötta implementering av ett flertal energieffektiva och anpassade alternativ för tjänste- och arbetspendlingsresor i Jönköpings län, förklarar Lydia Olofsgård, biträdande projektledare för Hela RESAN.
Delmål som projektaktiviteterna utgår ifrån är bland annat kunskapsstöd, koll på hållbart resande i siffror, beteendepåverkande kampanjer, alternativ för landsbygden, reserådgivning samt cykelfrämjande åtgärder. Resfria möten är ytterligare en viktig del som kommer att lyftas mer framöver. Projektet välkomnar också företag att ta kontakt för framtida samarbete.

Rätt val ska vara enkelt
Sammanfattningsvis syftar Hela RESAN till att främja andra alternativ än bilen. Om bilen är enda alternativet för vissa resor förespråkas istället samåkning. För att lyckas måste man nå ut med information om vilka alternativen är – och hur de underlättar för de resande i deras vardag.
– Att göra rätt ska vara enkelt – först då kan vi bli lyckosamma i omställningen, avslutar Hanna Olovsson.

Kort om Energikontor Norra Småland
Energikontor Norra Småland är ett av 15 regionala energikontor i Sverige. Verksamheten bedrivs inom olika samverkans- och utvecklingsprojekt från lokal och regional nivå upp till europeisk nivå. Det yttersta syftet är att bidra till ökad energieffektivisering och mer förnybar energi i regionen. Visionen är att genom samverkan skapa förutsättningar för kommuner och näringsliv att lättare ställa om till en hållbar verksamhet ur i första hand ett energi- och klimatperspektiv.