Tor 7 dec / År 41 / Nr 5 2023

Tillsammans skapar vi ett livskraftigt Östergötland

Hur vore det att stärka dina affärer och samtidigt bidra till att lösa samhällets miljöutmaningar? Låter det som en utopi? Det behöver det inte vara.

Cirkulär ekonomi är ett begrepp som kopplar ihop miljö, energi och hållbarhet. I en cirkulär ekonomi drivs affärer så att mer värde skapas samtidigt som det leder till mindre avfall, minskad resursåtgång och minskade utsläpp.

I dag förbrukas jordens resurser i en allt för snabb. Det leder till en ökad global konkurrens om resurser vilket påverkar företags möjligheter att göra affärer. I framtiden kommer näringslivet att behöva bli mycket bättre på att hushålla med resurser och de företag som inser detta tidigt får en stor konkurrensfördel.

På Länsstyrelsen Östergötland arbetar vi med en rad frågor som är kopplade till cirkulär ekonomi. Vi leder det regionala arbetet med att minska utsläppen av växthusgaser, öka takten för energieffektivisering och öka andelen förnybar energi. Detta genom att samordna arbetet och ge stöd till näringsliv, kommuner och myndigheter.

Vi arbetar även för att få en mer positiv utveckling för miljön och öka förutsättningarna för att nå miljömålen. 2014 lanserade Länsstyrelsen Östergötland i samverkan med ett 20-tal aktörer i länet ett program med 50 åtgärder för miljömålen. Med två år kvar av programperioden kan vi glädjande nog konstatera att 73 procent av samtliga åtaganden är genomförda.

Dessutom arbetar Länsstyrelsen för att stärka näringslivet i Östergötland i syfte att skapa en ekonomiskt hållbar utveckling och öka sysselsättningen. Inte konstigt att vi hoppas att fler företag ska hoppa på tåget med att arbeta cirkulärt och därmed stärka sin konkurrenskraft.

Östergötland är ett län som är fyllt av innovationsrikedom, vilket ger oss goda förutsättningar att möta framtiden. Linköpings universitet är med sina 32 000 studenter, 1 200 doktorander och 300 professorer ett av Sveriges största universitet som lockar talangfulla människor till länet varje år.

Länsstyrelsen Östergötland samarbetar med universitet i en rad projekt. Under 2019 erbjuder vi bland annat företagare att ta del av seminarier och individuell coachning för att utveckla företaget att arbeta mer miljödrivet och cirkulärt.

Linköpings universitet och Länsstyrelsen Östergötland deltar även i EU-projektet Supporting eco-innovations towards international markets (SUPER) som syftar till att förbättra upptaget av miljömässigt hållbara innovationer hos små och medelstora företag.

SUPER är bara att av våra internationella samarbeten. En viktig del i utvecklingen av länet är den internationella dimensionen, vilket Länsstyrelsen Östergötland har bidragit till sedan 90-talet i form av projekt, näringslivsdelegationer och nätverk.

Just nu deltar Länsstyrelsen Östergötland i inte mindre än fem EU-projekt som är kopplade till vattenfrågor. Vi arbetar bland annat med att få bukt på övergödningsproblematiken och minska utsläpp av exempelvis restprodukter från läkemedel och andra giftiga ämnen.

Våra pågående EU-projekt sker i samverkan med aktörer i tio europeiska länder. Just samverkan är en nyckel för att utvecklas och det är något som sker på alla nivåer i Östergötland. Det handlar om samverkan på internationell nivå, mellan myndigheter, mellan företag i Östergötlands klustermiljöer och företagsparker, mellan offentliga aktörer och privata företag och ner till den enskilde medborgaren.

Östergötland har ett mångfacetterat näringsliv med stora och små högteknologiska företag inom olika branscher som kan lära av varandra och möta framtiden på ett hållbart sätt. Tillsammans kan vi bidra till att lösa samhällets miljöutmaningar, skapa framtidstro och ett livskraftigt Östergötland. Det tror jag leder till att Östergötland uppfattas som ett attraktivt val för människor och företag.

Carl Fredrik Graf, landshövding i Östergötland