Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Tingsryd ett steg närmare stora miljömål

Intresset för fjärrvärme fortsätter att öka i Tingsryds kommun. Fjärrvärme är idag ett av de bästa alternativen bland befintliga energikällor, både ur ekonomisk och miljömässig synpunkt. Nu investerar Tingsryds Energi AB (TEAB) dessutom i en ny biobränsledriven produktionsenhet – en satsning som driver Tingsryd ännu närmare målet om 100 procent förnybart.

Tingsryd är en föregångarkommun i flera avseenden. Inte minst på energiområdet, där man främst valt att satsa på fjärrvärme. Nätet har byggts ut kontinuerligt under de senaste 15 åren, även i mindre samhällen och byar runt tätorterna. Idag har Tingsryd ett väl utbyggt fjärrvärmenät och fler anslutningar tillkommer hela tiden.
– I vår strävan efter att fasa ut oljeberoendet såg vi tidigt möjligheterna med fjärrvärme. Genom att vi nu storsatsar på en toppmodern biobränslepanna kommer vi ännu längre med minskad miljöpåverkan och vi kan dessutom öka vår kapacitet avsevärt, säger TEABs vd Per-Åke Claesson.

Ren uppgradering
Den nya pannan installeras vid en befintlig anläggning i centrala Tingsryd och utgör en ren utbyggnad och en ökning av kapaciteten. TEAB har dessutom en egen produktionsanläggning i Väckelsång.
I Urshult och Linneryd tryggas fjärrvärmebehovet genom ett samarbete med lokala sågverk som sedan länge producerar hållbart med egna pannor.
– Råvaran kommer i största utsträckning från lokalområdet och det småländska skogsbruket. Det går uppskattningsvis åt 50 000 kubikmeter flis per år för att producera de 40 GWh som vi behöver för att trygga leveransen av fjärrvärme till våra kunder i Tingsryd och ett antal kringliggande samhällen där vi har välutbyggda fjärrvärmenät. Att råvaran finns lokalt bidrar också till ökad hållbarhet, poängterar Per-Åke Claesson.
– Det finns flera bakomliggande anledningar till varför vi bygger den nya pannan. Vi höjer effekten och kommer att kunna producera mer. Vi tryggar dessutom leveransen på ett bättre sätt med fler pannor, och vi kommer ännu närmare våra miljömål med en högre andel förnybar råvara i produktionen. Det är långsiktigt hållbart på alla sätt, förklarar Per-Åke Claesson.

Konkurrenskraftiga fjärrvärmepriser
Förutom den tydliga hållbarhetsaspekten är det oerhört viktigt att TEAB kan erbjuda en konkurrenskraftig prissättning som incitament för att fler ska välja fjärrvärme framför andra energikällor.
Per-Åke Claesson gläder sig åt att det även börjar hända saker i Tingsryd med spännande bostadsprojekt samt pågående nyetableringar inom näringslivet.
– Det är en utveckling som kan föra ännu fler fjärrvärmekunder med sig. För inte alltför länge sedan anslöts den nya musikskolan AMB med tillhörande elevboende, ett äldreboende och en växande industripark bland annat. Vi kommer att vara fortsatt lyhörda för marknadens behov; vi vill vara en del av Tingsryds konkurrenskraft som etableringsort.
En mycket slimmad organisation om en handfull personer ser till så att hundratals företags- och privatkunder får tillgång till marknadens mest hållbara energiprodukter i form av fjärrvärme, som dessutom prismässigt ligger klart under medelpriset för fjärrvärme i hela landet. Ett framgångsrecept för Tingsryd, enligt Per-Åke Claesson.