Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Umeå Energi ökar medvetenhet kring fjärrvärme

Som kommunalt energibolag vill Umeå Energi aktivt bidra till den långsiktigt hållbara utvecklingen i Umeå. Hållbarhetsperspektivet genomsyrar allt från stora investeringar i att trygga framtida värmebehov till mindre insatser som på individnivå ska göra kommunens invånare lite mer energismarta.

Fjärrvärme är ur miljösynpunkt ofta det bästa alternativet som idag finns för att värma upp bostäder och verksamhetslokaler. Fjärrvärme är inte minst en bra lösning eftersom tekniken bygger på ren återvinning av energi som annars skulle försvinna ut i naturen utan att göra någon vidare nytta. Fjärrvärme ger också möjlighet till samtidig produktion av el i de kraftvärmeverk som är anslutna till ett fjärrvärmenät.
– Vi vill öka medvetenheten kring fjärrvärme som ett bra alternativ. Det vi kan erbjuda är en miljömässigt bra produkt som dessutom är prisvärd. Ju fler som väljer att få fjärrvärme levererad från oss desto större nytta kan vi tillsammans göra för miljön, förklarar Jan Ridfeldt, affärsområdeschef Värme på Umeå Energi.

Ökad medvetenhet krävs
Umeå Energis fjärrvärmenät når upp till 90 procent av centrala Umeås hushåll och verksamhetslokaler. Nätet har historiskt vuxit genom att man kopplat ihop mindre nät i runt om i staden, med resultatet att idag kan de flesta fastighetsägare välja att ansluta sig till fjärrvärme. För att uppnå önskad framgång krävs precis som Jan säger en allmänt ökad medvetenhet bland kunderna.
– I strävan efter att bidra till ett mer resurseffektivt samhälle måste vi få våra kunder att förstå nyttan med fjärrvärme. Vi måste samtidigt göra produkten tillgänglig. Här har vi redan kommit väldigt långt med tanke på utbyggnadsgraden. Vi arbetar ständigt för att bli bättre i allt vi gör, fortsätter Jan Ridfeldt.

Det resurseffektiva samhället
Fjärrvärmen som Umeå Energi levererar kommer från två kraftvärmeverk i Dåva industripark. Det ena, Dåva 1, eldas med avfall och det andra, Dåva 2, eldas med biobränslen.
– Båda verken bidrar starkt till etableringen av Dåvaområdet som ett modellområde, rentav ett framgångsrikt och inspirerande förslag på hur det resurseffektiva samhället kan se ut, kommenterar Ulf Kullh, chef för Service med ansvar för service och underhåll på affärsområdet.
I området finns andra miljöorienterade verksamheter, bland annat en anläggning för vattenrening och oljeavskiljning samt en av Norrlands största deponier. Umeå Energi samarbetar med de flesta av de kringliggande bolagen som delar samma vision gällande resurshushållning och energiåtervinning.

Betydelsen av Dåvaspåret
Det har länge talats om att bygga ut järnvägsspår till Dåva industripark, det så kallade Dåvaspåret, som blir början av Norrbotniabanan.
– Dåvaspåret skulle medföra ännu bättre förutsättningar för återvinning, där ännu mer material skulle kunna tas om hand genom att vi låter frakta större volymer på järnväg. Upptagningsområdet skulle alltså utökas både för vår och andras verksamhet i Dåva industripark, konstaterar Ulf Kullh.