Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Unik chefsutbildning lyfter näringslivets viktigaste frågor

En akademiskt grundad chefsutbildning som ger utrymme för reflektion och kritiskt tänkande, en utbildning som skiljer sig från mängden både i fråga om innehåll och pedagogik är vad som erbjuds vid Stockholm Business School (SBS), Stockholms universitet. Executive MBA-programmet riktar sig till professionella chefer som vill utvecklas i sina roller och skapa ökad lönsamhet i sina organisationer.

Executive MBA-programmet ger ett bra helhetsperspektiv på ledarskapsfrågor med nya vinklar som dessutom är väl förankrade i aktuell forskning vid ett lärosäte med hög akademisk trovärdighet. Endast två lärosäten i huvudstadsregionen erbjuder detta som fullskaligt högskolebaserat program helt i egen regi. Det vid SBS har blivit utsett till det bästa programmet i Sverige tre år i rad, och det har både svenska och engelska som språk i utbildningen med undervisningstillfällen på plats vanligen torsdag eftermiddag-fredag varannan vecka.
Innan deltagarna får påbörja programmet genomgår de intervjuer vid SBS, som gör egna bedömningar gällande varje deltagares förmåga och syfte med utbildningen. Den grundläggande tanken är att utbildningen ska gynna deltagarnas företag och organisationer, och för att nå dit krävs en längre process där mycket tid och kraft investeras både från de anställdas, det vill säga deltagarnas, samt arbetsgivarnas sida.
– Den bärande idén är att arbetsgivarna ska se en märkbar skillnad i individens ledarskap efter programmet, säger Johan Lembke, operativ chef och utbildare, MBA-programmet.
Utbildningen pågår under 21 månader och under den tiden kombineras praktiska och teoretiska inslag inom allt ifrån bolagsstyrning och etiskt förhållningssätt till strategiska HR-frågor och långsiktig kompetensutveckling. Programmet avslutas med ett mästarprov som ofta kopplas till den egna organisationens aktuella frågeställningar.

Näringslivets viktigaste frågor
SBS och Stockholms universitet har ett uttryckligt uppdrag i att främja utvecklingen inom såväl det privata näringslivet som den offentliga sektorn i Sverige. Det görs genom utbildning, forskning och samverkan med det kringliggande samhället. Inom ramarna för MBA-programmet blir det extra tydligt eftersom utbildningens syfte är att lyfta en av de viktigaste frågorna inom alla organisationer och företag; nämligen utveckling av ledarskapet.
– Utbildningen omfattar väldigt många grundmoment som är bra för deltagarnas organisation. Programmet innefattar 16 kurser och behandlar bland annat företagsfinansiell strategi, hållbarhet och ledarskap.
På frågan om vilken kurs som anses vara viktigast i programmet svarar Johan Lembke:
– Vi som ansvarar för utbildningen anser naturligtvis att alla moment har sin relevans, men vilka områden som är viktigast för deltagaren beror väldigt mycket på vilken typ av frågeställningar som finns i den egna organisationen. Generellt så brukar hållbarhet och etik i ledande positioner vara viktigt, det är frågor som ligger i tiden och som berör alla verksamheter oavsett inriktning.
Ett annat viktigt inslag i programmet är att deltagare från olika typer av verksamheter får en möjlighet att träffas och utbyta idéer. Deltagarna är ganska jämnt fördelade i kategorierna verkställande direktörer, affärsområdeschefer, andra typer av chefer som exempelvis produktionschefer samt specialister på högre nivåer. Efter avslutad utbildning får deltagarna således även med sig ett större kontaktnät.