Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Unik entreprenörskultur utvecklas från KTH

I Sverige satsas årligen mycket stora summor på forskning. Det finns en stark motivation och vilja för att utveckla nya innovationer, men de når inte alltid marknaden tillräckligt snabbt. För att åstadkomma en positiv förändring krävs ökad samverkan mellan utbildning, forskning och näringsliv. Med gemensamma krafter ska Sverige tillsammans med andra EU-medlemmar hävda sig bättre i den globala konkurrensen.

EIT, European Institute for Innovation and Technology, har etablerats för att tillvarata de satsningar som görs på ny teknik och nya innovationer inom områdena IKT (Information, Kommunikation och Teknik), Energi samt Klimatfrågor. EIT är en del av det stora europeiska forskningsprogrammet Horizon 2020 och kommer att expandera med fler program inom kort. Professor Gunnar Landgren vid KTH beskriver EIT som en motsvarighet till Vinnova på EU-nivå.

En entreprenörskultur utvecklas
Det finns många framstående forskningsmiljöer som bedriver högteknologisk utveckling inom IKT både i Sverige och i Europa. Trots detta upplever politikerna att förnyelsetakten inom näringslivet förhållandevis låg ur globalt perspektiv.
Sedan 2010 arbetar därför EIT ICT Labs för att utveckla en stark entreprenörskultur nära integrerat med framstående forskning.
– För att vår industri fortsättningsvis ska kunna hävda sig i det tuffa affärsklimatet krävs en högre innovationstakt, inte bara med fler innovationer utan framförallt en högre andel kommersialiserade innovationer, understryker Gunnar Landgren, som ansvarar för EIT ICT Labs i Sverige.
Det handlar om att nyttiggöra de stora investeringarna som görs i både svensk och europeisk forskning genom att få fram fler nya produkter och tjänster för en global marknad. KTH är en av cirka 40 partners i det stora utvecklingsprojektet, som samlar universitet, forskningscenter och inte minst företag med gemensamma intressen kring utveckling av IKT.

En innovationsorienterad masterskola
KTH har i samarbete med EIT ICT Labs etablerat ett nytt mastersprogram, ICT Innovation, där studentprojekt genomförs integrerat med partners inom näringslivet.
– Innovationer och entreprenörskap integreras i utbildningen och omfattar ungefär 25 procent. Resterande 75 procent är teknik, men till skillnad från många andra utbildningar är det tekniska placerat i sitt sammanhang. Vad ska tekniken användas till? Det får man svar på här, förklarar professor Konrad Tollmar, programansvarig för ICT Innovation på KTH.
Dessutom får studenterna en större förståelse för innovationers betydelse, varvat med kunskap om hur det är att driva eget företag. Detta bidrar förhoppningsvis till att fler blir motiverade till att starta egna verksamheter baserade på innovationer som annars kanske inte skulle tas tillvara på samma sätt.
Masterskolan är öppen för studenter från hela världen och administreras från KTH. Det är totalt 19 universitet som medverkar i satsningen vilket betyder att studenterna kan läsa på flera olika lärosäten under utbildningen.
– Den internationella prägeln är mycket viktig för oss och för Sverige generellt. Vi vill öka andelen svenska studenter som läser på utländska universitet och detta är ett bra sätt att motivera det, betonar Konrad Tollmar.

Lockar fram innovationer
För att stärka engagemanget ytterligare anordnas Idea Challenge, en tematisk idétävling med åtta olika inriktningar där den svenska finalen är fokuserad på Internet of Things. . Både Konrad Tollmar och Gunnar Landgren ser positivt på KTH-studenternas deltagande.
– Det här är ett fantastiskt tillfälle för studenter och forskare som tror på sina idéer. Det är också ett bra sätt att locka fram nya innovationer och inte minst att integrera akademi och näringsliv fullt ut, säger Gunnar Landgren.
Konrad Tollmar håller med, och tillägger att alla som anmäler sig till tävlingen är vinnare.
– Deltagarnas idéer blir uppmärksammade och deras nätverk vidgas. Det kan vara ett första steg mot kommersialisering av en unik innovation, oavsett om man vinner tävlingen eller inte, säger han.