Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Uppsala i spännande förändring

Uppsala län tillhör huvudstadsregionen och är således en del av Sveriges mest folktäta och snabbväxande regioner. Om 20 år bor det säkerligen 800 000 fler människor i regionen, motsvarande en tillväxt som är bland de största i Europa. Expansionstrycket mot just Uppsala är redan påtagligt och mer kommer det att bli, mitt i all utveckling är det viktigt att inte glömma bort stadens historiska och kulturella värde.

Uppsala står inför sin största utmaning hittills. Nämligen att effektivt kombinera gammalt och nytt. En stor del av stadens attraktivitet ligger i det historiska arvet. Samtidigt växer Uppsalas befolkning och snart står Sveriges fjärde största stad på tröskeln inför att bli en riktig storstad, enligt landshövding Peter Egardt.
– Det kan med viss säkerhet redan nu uppskattas att Uppsalas invånarantal kommer att hamna på omkring 300 000 inom två decennier, fortsätter han. Tillväxt mäts ofta i befolkningsmängd, antal nya företag och antal jobb. Uppsala är inget undantag, men det finns många andra värden som också är tongivande för just vår region.

Branschrikedom, kunskapsmiljöer och historiskt arv
Bland de mest särpräglande dragen hos Uppsalaregionen nämner Peter Egardt branschrikedomen inom näringslivet, de starka kunskapsklustren som universiteten utgör samt det rika historiska och kulturella arvet som bidrar till att göra regionen attraktiv som besöksmål.
– Antalet branscher som finns representerade i regionen är störst i landet. Huvudstadsregionen har dubbelt så många branscher om man jämför med både Göteborg och Malmö tillsammans, upplyser Egardt.
Även kunskapsmiljöerna är unika. Uppsala universitet är inte bara landets äldsta universitet, utan även ett av de mest heltäckande med flest utbildningsinriktningar. Sveriges lantbruksuniversitet täcker i stort sett allt inom de gröna näringarna och är landets mest forskningsintensiva universitet.
Uppsala län har dessutom en mycket stark tradition som historiskt och kulturellt nav. Staden var länge en av vårt lands absolut viktigaste städer för internationell handel som exempel. Arvet måste bevaras även om Uppsala nu står inför en spännande förändring – det byggs som aldrig förr, och det är efterlängtat, större delen av Uppsala län har en påtaglig bostadsbrist som man nu måste bygga bort.

Tacklar bostadsbrist och ser över infrastruktur
För att tackla bostadsbristen har Peter Egardt slutit en avsiktsförklaring med länets samtliga kommuner för tre år sedan. Målet var då att det inom fem år skulle byggas cirka 25 000 nya bostäder fördelat över hela Uppsala län. Idag präglas samtliga kommuner av expansion med nya bostadsprojekt på gång. Länsstyrelsen lovade att planfrågor och överklaganden skulle hanteras snabbare än tidigare. Handläggningstiderna har också halverats sedan dess.
– När jag kom till Uppsala län som landshövding 2010 hade vi i Uppsala stad inte mer än sju byggherrar. Idag har vi över 50, och det är enbart i Uppsala. Om vi räknar kranskommunerna är det ännu fler. Det visar på en stark utveckling och att vårt arbete ger resultat. Det finns både efterfrågan och ekonomi för att bygga ännu mer.
Peter Egardt nämner den befintliga infrastrukturen som något av en bromskloss.
– Vi behöver fyra spår mellan Uppsala och Stockholm. Med hjälp från WSP har Handelskammaren räknat ut att en utbyggnad med ytterligare två järnvägsspår skulle bana väg för en utveckling som innefattar 100 000 nya bostäder söder om nuvarande Uppsala. Så mycket betyder kommunikationerna för samhället i stort.
Länsstyrelsen och kommunerna i Uppsala län arbetar tillsammans för att förbättra infrastrukturen med fokus på alla transportslag. Nämnvärt är också att reguljärflyg från Uppsala skulle kunna vara ett attraktivt komplement till Arlanda, via Uppsalas gamla flygflottilj. Det är en utveckling som Egardt också gärna välkomnar.