Mån 24 jun / År 42 / Nr 3 2024

Uppsalaforskare studerar Rysslands betydelse för världen

Centrum för Rysslandsstudier (UCRS) vid Uppsala universitet är en nationell såväl som internationell resurs för forskare och andra som är intresserade av fördjupade kunskaper om Ryssland och de många post-sovjetiska staterna. Centret är unikt i Sverige och samlar viktig kunskap om en stor geografisk region. Kunskapen behövs för att förstå varför världen ser ut som den gör och kan även användas för att dra slutsatser om framtida utveckling.

Centrumsdirektör Claes Levinsson berättar att UCRS i grunden har en lång historia i Uppsala. Även om det formellt blev en centrumbildning så sent som 2010 så studerades Ryssland och kringliggande nationer inklusive deras politiska och ekonomiska system redan på 1960-talet vid Uppsala universitet. UCRS kom till i samband med regeringens strategiska satsning på forskningsområdet ”Politiskt viktiga geografiska regioner”.
– När UCRS bildades för fem år sedan var vi ett tiotal forskare som bidrog till att bygga upp en kunskapsmiljö kring Ryssland. Utvecklingen har därefter överträffat alla förväntningar och idag är vi över 40 personer som har någon form av anknytning till centret. Fokus har också förändrats. Från att kretsa främst kring Ryssland har vi idag även forskare som studerar kringliggande länder och modern säkerhetspolitik, berättar Claes.
Det verkar som om världen har hittat in till UCRS och gjort sitt avtryck för all framtid.

Varför behövs kunskap om Ryssland?
Claes Levinsson ställer ett par retoriska frågor: Varför behövs kunskaper om Ryssland och de post-sovietiska staterna? Hur kan man i andra delar av världen dra nytta av kunskap om den här regionens politiska system? Det korta svaret är att vi måste ha kunskap om vår omvärld för att förstå den och för att kunna fatta bra beslut.
– Det långa svaret är relaterat till Rysslands betydelse för världen under en väldigt lång tid, fortsätter Claes. Det handlar till att börja med om ett stort geografiskt område som historiskt har delat öst och väst. I området byggde man upp en ny typ av politiskt system som svar på det västerländska. Kommunismen präglar fortfarande stora delar av Ryssland och de post-sovietiska staterna, även om nya demokratiska samhällsprocesser startats.
Vid UCRS studeras de nya demokratiska processerna i Ryssland. Claes liknar centret vid ett stort samhällsvetenskapligt och humanistiskt laboratorium där olika politiska system och processer analyseras i detalj. Exempel på projekt omfattar allt från studier av resursutnyttjande och utveckling av lokal ekonomi till korruptionsbekämpning och traffickingproblematik. Det är bredden som är intressant, den gör UCRS till ett mångvetenskapligt centrum.

Rysslands betydelse idag och framöver
Forskarna vid UCRS rör sig i gränslandet mellan humaniora och samhällsvetenskap. Forskningen kommer att breddas ytterligare och inkludera fler kunskapsområden, enligt Claes Levinsson. Ett nytt område som man precis börjat snudda vid handlar om vad som kommer att utvecklas efter nationalstaten.
– Nationalstaten uppstår någon gång i början av 1900-talet och vi har inte haft den så länge, men redan nu börjar vi sia om vad som kan tänkas efterträda den. Kan vi med våra kunskaper om Ryssland och de post-sovietiska staterna dra slutsatser om hur det kan komma att se ut i Europa om några decennier? Det är en intressant fråga som vi ställer oss nu.
Enligt Claes har samtliga projekt vid UCRS någon form av koppling till näringslivet. Han sammanfattar som avslutning:
– För nationer och företag som vill göra affärer med länder i området är grundläggande kunskap om hur dessa länder fungerar oumbärlig. Bristande kunskap kan få svåra – och ofta dyra – konsekvenser. Men om man redan från början har en uppfattning om hur de politiska och affärsmässiga systemen fungerar är det mer sannolikt att man lyckas bygga upp hållbara relationer. Det vill vi också bidra till från vårt håll på UCRS.