Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Utveckling och hållbarhet samt digitalisering nya spår för Karlskoga Energi & Miljö

Karlskoga Energi & Miljö har satt upp en mycket tydlig framtidsvision: att bli Sveriges mest hållbara företag. Det kommunala energi- och miljöföretaget är i mångt och mycket redan idag en föregångare och kan ses som en modell för framtidens cirkulära ekonomi och kretsloppstänkande.

Den omorganiserade verksamheten inom Karlskoga Energi & Miljö strävar efter att uppnå bättre resurshållning inklusive minskad energiåtgång, ökad återvinning samt användning av biobaserade bränslen och inte minst högre lönsamhet inom alla affärsområden. De senaste åren har kantats av en fantastisk utveckling som gör bolaget till en framgångssaga och en inspirationskälla för andra energi- och miljöbolag i Sverige.

Sveriges mest hållbara företag
Utvecklingen inom Karlskoga Energi & Miljö har verkligen överträffat alla förväntningar. För ungefär 20 år sedan fanns bara fyra affärsområden, och idag är det dubbelt så många. Fjärrvärme, elnät, VA och återvinning har utökats med stadsnät, vattenkraft, biogas och elhandel. Dessutom har det under 2019 tillkommit ytterligare två funktioner: Utveckling och hållbarhet respektive Digitalisering.
– Vi står med en starkare organisation nu som med större fokus på funktion kan möta framtida utmaningar. Verksamheten har alltid kretsat kring miljöfrågor men nu är det med ett tydligt hållbarhetsperspektiv och klara mål för var bolaget ska befinna sig i framtiden. Vi ska vara Sveriges mest hållbara företag, säger Peter Jarl, marknadschef på Karlskoga Energi & Miljö.
Alla affärsområden inom Karlskoga Energi & Miljö omfattar framtidssäkra tjänster som förknippas med det moderna samhällets grundläggande infrastruktur. Det har bland annat gjorts en kraftig utbyggnad av stadsnätet. Man har byggt en biogasanläggning och ersatt enorma mängder bensin med biogas, och nya vattenkraftsstationer har köpts in för att producera ren grön energi i ett antal lokala älvar. Och nu tar bolaget en ledande roll även när det gäller utveckling och hållbarhet samt digitalisering.

Ligger redan steget före
Tack vare den toppmoderna biogasanläggningen i Karlskoga ligger Örebro län sedan länge steget före i hållbarhetsomställningen inom transportsektorn när matavfall blir till biogas som ersätter fossila drivmedel. Karlskogas värmeverk gör dubbel nytta eftersom det dels tar hand om brännbart avfall från tiotalet närliggande kommuner, och dels producerar fjärrvärme, ånga och el.
Det finns många andra exempel på hur Karlskoga Energi & Miljö bidrar till en cirkulär ekonomi. Aska som bildas i värmeverket tas vara på som täckmaterial, resterna från biogasproduktionen blir till biogödsel som används för ekologiskt odlande, och återvinningsbara material från återvinningsanläggningen går tillbaka till samhället via olika kanaler. Och allt samorganiseras via stadsnätet som säkerställer att kommunikationen fungerar mellan och inom de olika anläggningarna.
Nästa steg blir att möta framtidens utmaningar på miljöområdet som en funktionsinriktad organisation enligt devisen ”på hållbar väg – tillsammans”.