Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

VA Östersund möter framtidens miljöutmaningar

Östersunds kommun går i bräschen när det gäller klimat och miljö. Det gäller inte minst VA Östersund som ansvarar för avlopp och vattenförsörjning. Här jobbar man med ett ständigt fokus på minskad resursförbrukning och klimatpåverkan, vilket bland annat har lett till framställning av biogas i kommunens reningsverk.

Östersundsborna har idag tillgång till ett vatten av mycket god kvalitet. Kommunens större sjöar, med Storsjön i spetsen, samt ett antal grundvattentäkter förser regionen med vatten, som enligt experter uppvisar god kemisk status och givetvis också lever upp till EU:s miljökvalitetsnormer. Cryptosporidiumutbrottet för några år sedan har enligt VA-chef Kolbjörn Rydén lett till uppkavlade ärmar och ändrade rutiner. Sin post tillträdde han 2012, det vill säga efter incidenten 2010, men han har sedan dess kunnat följa det efterföljande arbetet på nära håll.
– Man tog ett stort grepp om allt som rörde kommunens vattenförsörjning och tillsatte bland annat en politisk fullmäktigeberedning vars arbete är avslutat. En plan har fastställts i syfte att uppnå uttalade inriktningsmål, informerar han.
Konkret har en rad olika åtgärder vidtagits sedan 2010. Investeringar har gjorts i kommunens sex vattenverk där vattnet numera UV-behandlas i fyra av dem och så småningom i alla sex. Regelbundna mätningar och bedömningar görs för att säkerställa en konstant hög kvalitet. Man jobbar enligt den så kallade GDP-standarden, där GDP står för God Desinfektionspraxis, vilken ligger till grund för dagens behandlingsmetoder.
– Det handlar om ett kontinuerligt utvecklingsarbete, en process för ständiga förbättringar där vi hela tiden är redo att vidta ytterligare åtgärder kring exempelvis uppföljning och planering, förklarar Kolbjörn.

Framställer fordonsgas
VA Östersund verkar inom avdelningen Teknisk Förvaltning där arbetet generellt omfattas av ett stort miljöfokus. Det ligger helt i linje med kommunens visioner kring klimat och miljö samt uppsatta mål. Ett av dessa handlar om att hela kommunens ska vara fossilbränslefri senast 2030. Här är VA Östersund i allra högsta grad delaktigt, bland annat genom reningsverket i Göviken där rötslam från reningsprocessen och restprodukter från livsmedelsindustrin blir till biogas, vilken vidareförädlas till fordonsgas.
– I dagsläget förser vi sammanlagt 300 bilar med gas, varav ett hundratal tillhör kommunen. Vi driver en gasmack som hela tiden får fler och fler besök. Bara i år har ökningen legat på cirka tio procent, berättar Kolbjörn Rydén.
Östersunds kommun är förstås miljöcertifierad, både enligt ISO 14001 och EMAS, och har fått kvitto på sitt målmedvetna arbete när Naturskyddsföreningen utsåg Östersund till årets klimatkommun, en utmärkelse som delas ut vart tredje år, för åren 2010-2012.

Minskad resursförbrukning
Kommunens tydliga miljöambitioner avspeglas tydligt i VA Östersunds olika arbetsprocesser där man lägger stor vikt vid minskad resursförbrukning. Inom ramen för två utredningsprojekt jobbar man mot uppsatta miljömål, vilka innebär minskat inläckage i avloppsledningar och minskat utläckage från kommunens vattenledningar.
– Vi jobbar i projektform på både lång och kort sikt. Genom att minska inläckage i avloppsledningar slipper vi onödiga kostsamma reningsprocesser, och genom minskat utläckage behöver inte renat dricksvatten gå till spillo. Det sparar resurser i form av både vatten och pengar, konstaterar Kolbjörn.
En annan del av arbetet är att jobba förebyggande och föregripande genom att hela tiden vara uppmärksam på felaktigheter och brister i nätet. Det handlar om att identifiera problemen tidigt, vilket förstås också sparar pengar genom färre underhållsinsatser.
– Ju bättre ledningsnät desto lägre driftkostnader. Vi står inför stora utmaningar i och med att klimatutvecklingen pekar mot ökade nederbördsmängder. Det kommer att påverka dagvattennivåerna och det måste vi ha en beredskap för, sammanfattar Kolbjörn Rydén.

Örjan Persson