Mån 25 sep / År 41 / Nr 3 2023

Valiguard i ny kostym – kombinerar nytt kontrolluppdrag med väletablerad revisionsverksamhet

Att aktivt arbeta med olika certifieringar höjer värdet genom hela kedjan i livsmedelsaktörers verksamhet. Kraven gällande livsmedelssäkerhet och kvalitet är högre än någonsin, för att vara en attraktiv tillverkare och leverantör krävs det att man kan påvisa att inte enbart gällande lagstiftning efterlevs utan att man som medveten livsmedelsaktör också kan möta och överträffa kundernas krav.

Valiguard, det Stockholmsbaserade skandinaviska huvudkontoret för SAI Global, arbetar för att uppnå hög säkerhet och kvalitet genom hela livsmedelskedjan, från produktion till paketering och distribution. I år tillskrevs ytterligare en viktig uppgift då Valiguard i samband med nya regler kring ekologiska märkningar axlar den nya rollen som kontrollorgan. Det betyder att Valiguard, förutom att utföra revisioner, också kommer att kontrollera att kraven efterlevs inom ekologisk produktion.
Intresset för ekologiskt ökar hela tiden, idag har i princip alla livsmedelsproducenter minst en ekologisk produkt i sitt sortiment. Trenden visar att det kommer att bli en större rörlighet på marknaden, då krävs också skärpta kontroller.
– Vi arbetar både med ekologisk certifiering och certifiering för livsmedelssäkerhet, något som våra kunder får stor nytta av om man väljer att kombinera dessa vid revisionsbesöken. Detta innebär många fördelar, t ex minskad administration, lägre pris och minskat behov av egna resurser, säger Valiguards vd Torbjörn Holmberg.
– Vi kan också erbjuda företag inom fiskbranschen revisioner mot MSC (Marine Stewardship Council – Chain of custody) en produktcertifiering/-märkning som visar att produkterna tillgodoser högst ställda krav på hållbart fiske. Detta går också utmärkt att kombinera med revision mot någon av de vanliga standarderna för livsmedelssäkerhet.

Heltäckande kompetens
Trots att certifieringsbranschen i allmänhet kännetecknas av hård konkurrens så har Valiguard lyckats etablera sig som en heltäckande aktör på livsmedelsmarknaden.
– Det som vi vill utmärka oss med är framförallt vår väletablerade kunskap där vi för en aktiv diskussion med kunden för att få fram styrkor och eventuella svagheter i deras verksamhet. Samtliga revisorer har en gedigen kompetens och erfarenhet med bakgrund inom livsmedelsindustrin.
Förutom att kontrollera att lagar inom livsmedelssäkerhet följs täcker certifieringen även in ett antal extra krav som förhöjer kvaliteten i livsmedelsproduktionen.
– Allt handlar om att få fram underlag för förbättring, att alltid tänka säkerhet och kvalitet samt arbeta med ständiga förbättringar. Eftersom de allra flesta av oss här kommer från livsmedelsindustrin så vet vi vad som är viktigt att tänka på, vilka prioriteringar och marginaler man har att arbeta efter – och inte minst vilka fallgropar som finns på vägen mot att uppfylla certifieringens krav, förklarar Torbjörn Holmberg.
Valiguards breda kompetens bidrar till att effektivisera livsmedelsaktörernas kvalitetsarbete. I samband med att man låter certifiera verksamheter mot BRC kan man också kombinera med miljöcertifieringen ISO 14001 som exempel.
– Vår uppgift är helt enkelt att bistå medvetna livsmedelsaktörer i kvalitets- och miljöarbetet för att de i sin tur ska kunna leverera till de mest krävande butikskedjorna, fortsätter Holmberg.

Resultat av att BRC höjer ribban
De senaste årens utveckling vittnar tydligt om den skarpa kvalitetsökning som BRC (British Retail Consortium) fokuserar på. BRC har höjt ribban inom alla områden. Torbjörn Holmberg menar att många anläggningar har varit tvungna att bygga om produktionslokaler och införa många nya hygienrutiner för att även fortsättningsvis kunna leva upp till denna standard.
– Istället för att bygga om hela anläggningen väljer säkert en hel del företag någon annan standard, då måste vi som tredjepartsrevisorer också vara uppdaterade gällande nya standarder som kan tänkas utvecklas.
Kraven på livsmedelsindustrin sprider sig också till deras leverantörer av förpackningar och det finns en BRC-standard för förpackningsindustrin avseende hygien, kvalitet och säkerhet. Även inom denna sektor är Valiguard marknadsledande i Skandinavien och har två revisorer med denna kompetens. Ytterligare tre revisorer är godkända för BRCs standard för lagring och distribution vilket också är en kraftigt växande marknad i Sverige.

Certifiering lönar sig
Valiguard utför cirka 300 revisioner årligen. Verksamheten utökar hela tiden med fler certifieringar och fler standarder. BRC är i dagsläget fortfarande den största, men Valiguard förbereder sig nu inför tillväxt inom en rad andra certifieringar som exempelvis FSSC 22000, en förhållandevis ny standard i Sverige som världen över omfattar allt fler aktörer med cirka 5000 utfärdade certifieringar i dagsläget.
– För kunderna är det naturligtvis initialt förenat med en hel del kostnader att införa standarder, men den genomgående erfarenheten från våra kunder är att det leder till lägre kostnader och ökad lönsamhet och samtidigt är det också så att det är ett nödvändigt ”körkort” för att över huvud taget få leverera till de större livmedelskedjorna, upplyser Torbjörn Holmberg som avslutning på vår diskussion.