Ons 24 jul / År 42 / Nr 3 2024

Valiguard stärker producenter av ekologiska livsmedel

Livsmedelsindustrin präglas av allt tydligare kvalitets- och säkerhetsfokus. Nya och uppdaterade regelverk ställer förvisso högre krav på hela värdekedjan – från produktion av råvaror till förädling i alla steg – men i gengäld kan en högre och jämnare kvalitet genereras. Det skapar i sin tur konkurrensfördelar som kan tydliggöras med hjälp av revisioner och certifieringar.

Kunskapsföretaget Valiguard kan genom heltäckande certifieringstjänster hjälpa företag inom livsmedelsindustrin att höja både kvalitet och säkerhet genom hela produktions- och distributionskedjan. Och certifieringar blir allt vanligare – idag är de mer norm än undantag, enligt Valiguards vd Torbjörn Holmberg som även förklarar hur trenden har utvecklats när det gäller certifieringar:
– Allt fler företag inom livsmedelsindustrin inser värdet i att kombinera olika certifieringar för att visa att gällande lagar och förordningar följs. Det handlar dessutom om mycket mer än så – en certifiering mot exempelvis BRC, som generellt anses ha strängast riktlinjer, är en ren kvalitetsstämpel som visar att leverantören klarar de allra tuffaste kraven inom livsmedelsproduktion och/eller förädling. Tydliga kvalitetsstämplar kan till och med vara avgörande för att överhuvudtaget få leverera till vissa kunder och kundgrupper.

Dubbla roller inom ekologisk certifiering
Allt fler tjänster samlas under Valiguards paraply som svar på en kontinuerligt ökande efterfrågan inom hela livsmedelsbranschen. Förutom de vanligt förekommande certifieringarna mot BRC (Food, Storage & Distribution, Packaging), FSSC/ISO 22000, IFS Food, ISO 14001 och MSC (Marine Stewardship Council) ökar även intresset för ekologisk märkning mot standarderna EU-ekologiskt och KRAV.
– När det gäller ekologisk certifiering kontrollerar vi även att EU- och svenska lagkrav efterlevs inom den ekologiska produktionen exempelvis beträffande djurskydd. Det känns givande att få företräda sådana värden som att certifiera slakt enligt KRAVs regler där det finns klara och tydliga regler för hur djuren ska transporteras och behandlas innan slakten. Vi ser det därför som ett värdefullt komplement i vårt tjänsteutbud, kommenterar Torbjörn Holmberg, som själv är veterinär.
Den ekologiska certifieringen kräver dessutom ett antal oanmälda besök per år. Ungefär tio procent av alla företag kommer att få ta emot oanmälda besök där man utför kontroller och tar prover för att kolla upp att inga rester av bekämpningsmedel eller andra otillåtna medel finns i de ekologiska livsmedlen. Det är ett sätt att säkerställa en högre kvalitet och att de riktlinjer som finns inom standarden verkligen upprätthålls.
Både revisioner mot EUs ekologiska regelverk och KRAVs standard går utmärkt att kombinera med revision mot någon av de vanliga standarderna för livsmedelssäkerhet, det sparar både tid och pengar för alla parter.

Certifiering stärker
Trender visar att det kommer att bli ännu större krav på våra livsmedel vilket kräver skärpta kontroller. Valiguard utför i dagsläget cirka 300 revisioner årligen. Verksamheten utökas hela tiden med fler certifieringar och fler standarder, och befintliga standarder uppdateras dessutom ganska ofta.
– För kunderna är det naturligtvis initialt förenat med en hel del kostnader att införa standarder, men den genomgående erfarenheten från våra kunder är att det leder till lägre kostnader och ökad lönsamhet och samtidigt är det också så att det är ett nödvändigt ”körkort” för att över huvud taget få leverera till de större livmedelskedjorna, upplyser Torbjörn Holmberg.
Ett tydligt exempel som illustrerar befintliga standarders ständiga utveckling är den kommande utökningen av BRC Food. Från och med den 1 juli i år måste alla företag som söker certifiera sin produktion inom ramarna för BRC Food visa att de har riskbaserade system för att förhindra fusk och bedrägeri med anknytning till råvarors ursprung. Det gäller att se till att skandaler liknande den med odeklarerad inblandning av hästkött inte upprepas. Detta medför ökade krav på transparens i hela leveranskedjan vilket kommer att stärka leverantörer som tillhandhåller varor med hög kvalitet, säkerhet, spårbarhet och kontinuitet.