Ons 6 jul / År 40 / Nr 3 2022

Välkommet tillskott i Kalix hamn

Hamnen i Kalix är Östersjöns nordligaste djuphamn. Därmed också en viktig hub för Nordkalottens infrastruktur och näringsliv. Just nu pågår ett muddringsprojekt för att utöka hamnens kapacitet långsiktigt, då expansion inom flera godstyper kräver längre kajer och större lagerytor.

Kalix hamn har en viktig roll som utskeppningshamn för skogsprodukter, biobränslen, mineraler och byggmaterial som produceras i regionen, det vill säga östra Norrbotten. I dagsläget har hamnen ungefär 80 fartygsanlöp per år, men med utökade kajytor kan det bli betydligt fler.

Fördubblar kapaciteten
Dagens verksamhet kretsar mycket kring BillerudKorsnäs, som har sin fabrik i anslutning till hamnen och som använder Kalix som utskeppningspost för nästan all sin export från norra Sverige. I visionen för hamnens utveckling ska även andra godstyper utvecklas, och det är just därför det krävs en utbyggnad av hamnens kapacitet.
– Med de ytor vi har tillgängliga idag kan vi efter muddring få en kapacitet som är minst dubbelt så stor, menar Christer Wallin, som är vd för Kalix Industrihotell AB, företaget som förvaltar och utvecklar hamnen.
BillerudKorsnäs kommer även fortsättningsvis att vara den enskilt största kunden i hamnen. Muddringsprojektet går ut på att stärka relationerna med befintliga kunder, samtidigt som det kommer att finnas utrymme för nya kunder och nya godstyper. Hamnoperatören Shorelink kommer även efter utbyggnaden av hamnen att vara operativt ansvarig.

Välkommet tillskott
Kalix hamn har en viktig roll när det gäller regional utveckling. Speciellt när det gäller att minska kostnader och miljöpåverkan från godstransporter till och från regionen. Att öka andelen gods som transporteras med fartyg samt öka samverkan mellan olika transportslag är en del av ambitionen för att Sverige ska nå de nationella klimatmålen.
– Vi arbetar för en ökning av antalet sjötransporter och ser även till att främja en utveckling där vidareförädling av regionens råvaror gynnas. Vi ska även utveckla våra samarbeten med andra hamnar i den norra regionen, säger Christer Wallin.
Större ytor ger större möjligheter för fler aktörer att etablera sig i hamnområdet. BillerudKorsnäs expanderar också, varpå den stora tillökningen i kapacitet är högst välkommen nu. Projektet ligger på en kostnad om cirka 118 miljoner kronor och finansieras av EU:s regionala fond, Kalix kommun, Länsstyrelsen i Norrbotten samt Norrbottens Läns Landsting.