Sön 10 dec / År 41 / Nr 5 2023

Varberg Energi går långt i hållbarhetsfrågan

Varberg Energis hela verksamhet kretsar kring hållbara energitjänster där man vill föregå med gott exempel och inspirera ännu fler till att göra miljömedvetna val. Moderna kommunikationer spelar också en avgörande roll eftersom de skapar bättre möjligheter för människor att göra de medvetna val som krävs för att vi tillsammans ska kunna bidra till en hållbar utveckling. Varberg Energi tar hållbarhetsdiskussionen på största allvar och gör kontinuerliga investeringar som tryggar både miljön och leveranssäkerheten.

Energieffektiva anläggningar, utökade satsningar på vind- och vattenkraft samt fjärrvärme och elnät, smarta energitjänster och skarpa IT- och kommunikationstjänster – Varberg Energi är vida känt för sina kraftfulla investeringar för att bidra till framtidens hållbara energitjänster. Nu förstärks erbjudandet dessutom med näst intill 100 procent förnybar fjärrvärme i samband med det nybyggda värmeverket i hamnområdet som togs i drift vid årsskiftet 2012/2013.
– En förutsättning för att lyckas med omställningen till det långsiktigt hållbara samhället är bra kommunikationer som inte begränsas av var i landet man bor. Oavsett om man lever och verkar i stadsmiljö eller på landsbygden så ska tillgång till bra och tillförlitliga bredbandstjänster vara en självklarhet, menar Varberg Energis koncernchef och vd Carl-Arne Pedersen, som också poängterar att Varberg platsar bland det fåtal kommuner som har kommit längst i Sverige när gäller bredbandsutbyggnad på landsbygden.

Marknadens snabbaste bredband
Varberg Energis öppna stadsnät, net@seaside, förenar TV, telefoni och internet i en och samma kabel. Varberg Energi ansvarar för nätets utbyggnad och underhåll, men tjänsterna levereras i konkurrens av ett antal operatörer som kunden har frihet att själv välja bland. Tekniken innebär en enorm valfrihet och flexibilitet där användarna själva får välja vilket utbud de vill ha.
Något som Lars Wessman, affärsområdeschef IT- och bredbandsutveckling, nu är extra stolt över är den stora kapacitetshöjning på nätet som möjliggör bredbandsanslutning på upp till 1000 Mbit/s, eller en Gbit/s. Det hör till marknadens snabbaste anslutning i dagsläget.
Eftersom regeringen har beslutat att 90 procent av Sveriges hushåll och företag ska ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020, där 40 procent av målet ska vara uppnått redan 2015, kan vi snabbt dra slutsatsen att Varberg Energi ligger steget före. Minst sagt. Intressant är också att man trots tunga kapitalinvesteringar väljer att hålla en av landets lägsta anslutningskostnader.
– För att hålla kostnaderna nere och uppnå synergier i våra tjänster väljer vi att gräva ner fiberkablar samtidigt som vi bygger ut och vädersäkrar elnätet. Det har bildats ett antal aktiva fiberföreningar runtom i kommunen som engagerar sig i frågan. Vi hjälper gärna till med ansökningar om både subventioner eller finansiering via Sparbanksstiftelsen i Varberg, som stöttar fiberutbyggnad på landsbygden, informerar Lars Wessman.
– Att ha tillgång till bredband innebär naturligtvis en betydligt större frihet, kommenterar Carl-Arne Pedersen. Med hjälp av modern teknik kan man enkelt räkna ut sin egen energiförbrukning, övervaka den och därigenom påverka den. Detta är en del av vårt helhetskoncept där vi satsar på att medvetandegöra kunderna så att de kan sänka sin energiförbrukning. Då är vi tillbaka till vår kärnfråga – nämligen att alltid verka för en bättre miljö.

Grön fjärrvärme
Det nya värmeverket i hamnen är ytterligare ett steg mot en mer hållbar framtid. Varbergs fjärrvärmehistoria är relativ ny och startade med att man anslöt ett bostadsområde nära sjukhuset i Breared med fjärrvärme 1991.
Vid sekelskiftet 1999/2000 beslutades det att man skulle bygga en anslutning mellan Södra Cell Värö och Varbergs kommuns mera centrala delar i syfte att ta vara på processvärmen/förlusterna från Södra Cells anläggning för att leverera värme till hushåll och företag i form av fjärrvärme.
Redan 2001 var den 18 km långa överföringsledningen klar, och under de senaste 12 åren har antalet anslutna kunder ökat från omkring 900 till snart 10 000. Fjärrvärmenätet har byggts ut från drygt 10 GWh till över 180 GWh under samma period.
För att få bukt med den tidigare problematiken kring att trygga fjärrvärmeleverans under de kallaste dagarna, då man tidigare fått förlita sig på naturgas, har Varberg Energi låtit investera 245 miljoner kronor i två nya fliseldade pannor samt flytt av två befintliga pannor som eldas med bio-olja respektive naturgas. Den totala effekten blir 40 MW, där 20 MW tillgodoses av flispannorna.
– Södra Cell fortsätter att förse oss med restvärme motsvarande cirka 80 procent av vårt årliga värmebehov. Resterande 20 procent ska de fliseldade pannorna stå för, och om det är fråga om riktigt kalla dagar eller eventuellt driftstopp på Södra Cell vintertid har vi förutom de två reservpannorna ytterligare fyra reservpannor om totalt 28 MW vid sjukhusets värmecentral som går på naturgas.
Investeringen i det nya värmeverket möjliggör kraftigt minskade utsläpp av växthusgaser (koldioxid).
– I fjol, trots att värmeverket togs i bruk så sent som i december, kom vi upp i 42 000 ton minskade utsläpp, vilket motsvarar 715 kg per invånare i hela kommunen vilket motsvarar en totalreduktion av växthusgaser med nästan 47 procent från uppvärmning sedan år 2001, upplyser Carl-Arne Pedersen vidare.
Extra intressant är att investeringen inte enbart ger positiva miljöeffekter utan även medför ett bättre ekonomiskt resultat då bränslekostnaderna för flis är betydligt mindre än för både bio-olja och naturgas. Varberg Energi får med andra ord ett starkare resultat trots sin stora investering.
– Vi har också byggt en ackumulatortank som lagrar överskottsvärmen utifrån effektvariationen över dygnet. Det innebär en jämnare belastning på anläggningen, vilket sänker våra kostnader ytterligare.

Från värmeverk med askåterföring till solceller
Som om inte allt detta vore nog, så monteras även solceller på den sydvästra väggen av det nya värmeverket med en totaleffekt om 60 kW.
– Vi kommer nu att utvärdera tekniken, blir utvärderingen positiv för solcellstekniken så kommer nästa etapp bli att vi sätter upp solceller även på taket. Produktionen uppskattas till omkring 50 MWh/år, motsvarande årsbehovet av hushållsel för 15 till 20 hushåll. Solcellsanläggningen blir därmed en av de större på Västkusten.
Varberg Energi har totalt investerat hela 1,4 miljarder kronor sina verksamheter sedan år 2001, med ett nästan tredubblat nettoresultat och omsättning. Hälften av investeringarna står fjärrvärmen för. Intressant är också att man tar steget längre och sluter kretsloppet med det nya värmeverket, då askan från förbränningen av flisen, som för övrigt levereras av Södra Skogsenergi, kommer att återföras till skogsbruket.
Hållbarhetsambitionen sträcker sig dessutom ännu längre då Varberg Energi också erbjuder moderna tjänster i form av energirådgivning och energideklarationer.

Hållbara energitjänster är framtiden
Varberg Energi har sedan slutet av 2008 erbjudit energirådgivningstjänster. Carl-Arne understryker att det idag utgör ett tjänsteområde som växer kraftigt och där bolaget i dagsläget har fyra certifierade energiexperter som arbetar med energirådgivning och energideklarationer.
– Vi vill inspirera våra kunder , till att sänka sin energiförbrukning –och kostnader, spara resurser och förbättra miljön. Det handlar inte om att sluta konsumera energi, utan om att använda den på ett smartare mera hållbart och effektivt sätt. Därför erbjuder vi hållbara energitjänster till våra kunder där rådgivning är ett oerhört viktigt inslag.
Energiexperterna utför energikartläggningar och identifierar eventuella energiläckage och förluster. Problemområden analyseras och lösningar presenteras för kunden som oftast är ett fastighetsbolag, en industri eller villaägare.
– Vi ger tydliga råd kring kundens energiförbrukning. Om vi ser att det går åt mer energi än vad som är normalt så presenterar vi lösningar som kan få ner användningen till en mer acceptabel nivå. Det är knappast långsiktigt hållbart att ständigt öka sin energikonsumtion. Enbart i Halland har man under en tioårsperiod (1998 – 2008) ökat användningen av el med hela 20 procent, det är inte hållbart på sikt och det är just därför som vi arbetar så intensivt med hållbara energitjänster, understryker Carl-Arne Pedersen avslutningsvis.