Tis 9 aug / År 40 / Nr 3 2022

Varberg Energi – inget annat än förnybart är gott nog

Det råder ingen tvekan om att Varberg Energi är en av Sveriges mest intressanta elproducenter ur miljösynpunkt. Med miljöerbjudandet VIVA, som står för förnybar el från enbart vind och vatten, går Varberg Energi i täten i vår gemensamma strävan efter det hållbara samhället. Genom de senaste årens kraftfulla satsningar på förnybar energi, då framförallt vindkraft, har Varberg Energi blivit en förebild för moderna energibolag.

Varberg Energi var bland de första aktörerna i Sverige som vågade satsa på den då nya tekniken för nyttjande av vindkraft i början av 1990-talet. Faktum är att den första svenska vindparken byggdes av Varberg Energi, och då dessutom på imponerande kort tid med en tillståndsprocess på bara sju månader. I jämförelse med dagens långa och komplexa tillståndsprocesser på upp till sex-sju år är en period på sju månader rena drömmen.
Idag står Varberg Energis vindparker för nära en procent av hela Sveriges vindkraftsproduktion och det intensiva investeringsarbetet fortsätter trots oroande långa väntetider gällande tillstånd. Från och med nästa vår räknar man med att kunna producera nära 100 GWh ren, förnybar vindkraft. Jämfört med dagens 61 GWh är det en imponerande ökning på bara ett år.

Varför satsa på vindkraft?
Varberg Energi har ett tydligt ägardirektiv där förnybar energi prioriteras. Koncernens affärsidé bygger på hållbarhet, att aktivt bidra till den hållbara utvecklingen står högst på agendan och genomsyrar alla investeringar och projekt som Varberg Energi genomför. De extremt låga elpriserna under 2012 har förvisso minskat den kortsiktiga lönsamheten i svenska vindkraftprojekt, men ur ett långsiktigt perspektiv så är vindkraft en lönsam investering som hela samhället och inte minst miljön vinner på.
– Vi vill som lokal aktör ha en nyckelroll i Sveriges omställning till förnybara energikällor och arbeta för ett framtida mera hållbart samhälle. Med god balans i vår verksamhet har vi de resurser som krävs för att kunna göra långsiktiga och kraftfulla investeringar i förnybar energi, där vi ser vindkraft som ett mycket attraktivt alternativ, säger Varberg Energis VD och koncernchef Carl-Arne Pedersen.

Tillståndsprocessen största bekymret
Varberg Energi vill genom sin skarpa och tydliga miljöprofil som lokal producent av förnybar energi vara delaktig till en global och hållbar framtid. Carl-Arne Pedersen fortsätter:
– Vi vill lokalt vara delaktiga i och skapa förutsättningar för en koldioxidfri elproduktion. Med de goda vindförhållanden vi har är vindkraft det alternativ som lämpar sig bäst och bidrar till mångfald i vårt svenska elenergisystem. I framtiden i takt med utveckling av ny teknik räknar vi med att kunna bredda oss ytterligare och satsa på andra förnybara energikällor som utvecklas och blir tillgänglig. Det som är mest angeläget för oss just nu är att lösa de utmaningar som vi står inför gällande utveckling av vindkraft, där är den långa och invecklade tillståndsprocessen vi numera ser i Sverige vårt största bekymmer och kommer bli ett hinder för att nå de mål Sverige har satt för ökad satsning på förnybar elenergi.

Framtidens samhällsbyggare
Varberg Energi har ett antal vindprojekt på gång just nu, bland annat med byggnation av fyra nya verk i elområde 4, omfattande hela södra Sverige där elbehovet är som störst. De högt uppsatta målen för framtiden, så nära som 2015, tydliggör bland annat att den el som Varberg Energi levererar ska omfatta 35 procent egenproducerad vind- och vattenkraft.
– Om tillståndsprocessen inte krånglar till det för oss så kommer vi att nå vårt mål om en produktion på hela 135 GWh vind- och vattenkraft redan år 2015. Vi vet att det vi gör är bra för framtiden, för oss, våra kunder och vår miljö. På så vis kan vi med rätta kalla oss för samhällsbyggare, understryker Carl-Arne Pedersen.
I samband med att det kommunalägda energibolaget firade sitt 75-årsjubileum i fjol uppmärksammades koncernens skarpa miljöprofil både nationellt och internationellt. Varberg Energis koncept för en mer hållbar energiproduktion och konsumtion har uppmärksammats av både Svenskt Kvalitetsindex och Greenpeace, för att bara nämna ett par aktörer.