Lör 22 jun / År 42 / Nr 3 2024

Värdet av hållbar upphandling allt större

Det talas allt oftare om att vi i Sverige ska sträva efter att uppnå en cirkulär och biobaserad ekonomi – men vad betyder det egentligen? Och hur kan vi med hjälp av hållbar upphandling nå målen snabbare?

Drömmen om en cirkulär biobaserad ekonomi innefattar rent förenklat att övergå från en fossil till förnybar ekonomi, där råvaror som bygger upp produktion och därmed även ekonomin kommer från ett hållbart nyttjande av naturens resurser. Den offentliga sektorn spelar en huvudroll i att skapa goda förutsättningar för att uppnå en cirkulär bioekonomi, och kan vara med och styra utvecklingen bland annat genom den offentliga upphandlingen.

Efterlyser högre krav
I Halland finns det sunda tankar kring hur den framtida modellen för offentlig upphandling kan utvecklas. Att den ska skötas på ett sätt som främjar utvecklingen av en cirkulär och biobaserad ekonomi tydliggörs bland annat genom det arbete som Maria Losman bedriver inom sina uppdrag på Ecoplan, där hon bland annat har tagit fram en handledande rapport för offentlig upphandling av förnybara bränslen och transporter.
I rapporten står det inledningsvis att fossila drivmedel måste fasas ut, och att hastigheten i övergången från fossilt till förnybart bestäms politiskt med hjälp av styrmedel som skatter och andra nationellt gällande beslut. När det däremot gäller de lokala och regionala perspektiven har offentlig sektor en avgörande roll genom den offentliga upphandlingen av fordon, drivmedel och transporter.
– Kommuner och landsting måste ställa krav på en ökad användning av biodrivmedel. Det handlar egentligen om något så enkelt som att engagera sig som kund, och att ställa aktiva krav som gynnar en hållbar utveckling och omställning inom transportbranschen, förklarar Maria Losman, som också är fritidspolitiker i Kungsbacka kommun.

Möjlighet att påverka
Den offentliga upphandlingsapparaten omsätter enormt stora belopp, siffran 600 miljarder har dykt upp i olika mätningar men är inte fastställd. Det som dock står klart är att en så pass stor beställare som det offentliga sammantaget utgör borde kunna påverka en utveckling till förmån för mer sunda val. Det vill säga val som bidrar till att uppnå drömmen om det fossilfria samhället och tillika den cirkulära bioekonomin. Det ska rapporten som Ecoplan tagit fram bidra till att möjliggöra.