Fre 19 aug / År 40 / Nr 3 2022

Vårdförbundet vill se insatser för ökad specialistkompetens

Nya, positiva vindar blåser för Vårdförbundet i Halland. Med siktet ställt på expansion och utveckling satsar Vårdförbundet på den enskilde individens utveckling i sin yrkesroll genom att bland annat främja för ökad medicinsk kompetens och omvårdnadsutveckling, mer forskning och bättre lönevillkor. Det långsiktiga målet är att skapa en bättre och mer enhetlig vård över hela Sverige.

Vårdförbundet har cirka 112 000 medlemmar i Sverige och vänder sig mot legitimerade barnmorskor, biomedicinska analytiker, sjuksköterskor och röntgensjuksköterskor. Avdelningen i Halland präglas av förändring med sjuksköterskan Camilla Henningsson som ny tillförordnad ordförande.
– Som både yrkesförbund och facklig organisation arbetar vi för en vård där individen står i centrum. Då menar vi både patienter och sjukvårdspersonal. Generellt anser vi att det måste satsas mer på den medicinska kompetensen hos sjuksköterskor, där de precis som läkare bör få betalt under specialistutbildningen. Som det ser ut idag är det svårt rent ekonomiskt att gå vidare med specialistutbildning, och när man väl är klar med den väntar inga stora löneförhöjningar vilket naturligtvis inte heller sporrar fler till att välja ytterligare år av studier, förklarar Camilla.

Bättre förutsättningar för specialistkompetens
Det finns helt enkelt ett antal trösklar som måste tas bort för att vården ska bli mer effektiv och den medicinska kompetensen bättre. Framförallt bör den kompetens som redan finns tillgänglig inom vården tas tillvara på ett mer effektivt sätt.
Ett exempel på detta är att en röntgensjuksköterska inte får tala om för en patient att hans eller hennes arm är bruten. Det ska avgöras av en läkare, trots att röntgensjuksköterskan har den kompetens som krävs för att avgöra om armen verkligen är bruten. Då det på flera ställen i landet råder brist på röntgenläkare skickas de digitala röntgenbilderna utomlands för bedömning av läkare i Spanien, Tyskland eller något annat land och det tar naturligtvis betydligt längre tid.
– Vi vill fokusera mer på den akademiska specialistutbilningen och skapa bättre förutsättningar för sjuksköterskor att tillgodogöra sig den, fortsätter Camilla Henningsson. Det är ett av våra största uppdrag just nu, samtidigt som vi vill främja för bättre villkor för våra medlemmar generellt. Vi måste hitta nya vägar för att samarbeta mer effektivt och tillgängliggöra vårt budskap. Det arbetar vi också med nu.

Vision för den moderna vården
Camilla Henningsson understryker att ju fler specialistutbildade sjuksköterskor som finns tillgängliga, desto bättre blir vården med färre vårddagar, lägre kostnader och lägre dödlighet.
– Det finns inga argument för att inte satsa på specialistutbildning, trots det så fortsätter antalet att sjunka med cirka 47 procent specialistutbildade sköterskor idag mot 65 procent 1995. Eftersom man får bekosta utbildningen själv så är motivationen inte så hög som den skulle kunna vara om arbetsgivaren tog kostnaden. Vi måste agera nu och göra en insats för att behålla viktig kompetens.
Positiva effekter av att satsa på specialistutbildning är bland annat en säkrare och mer personcentrerad vård, där fokus ligger på kunskap och kvalitet utan onödiga fördröjningar. Vårdförbundet har sammanfattat visionen för akademisk specialisttjänstgöring i ett nytt dokument som presenterats för kommuner och landsting landet över.

– År 2015 vill vi se en vård och omsorg som speglar att vi i Sverige är medvetna, moderna och som nation ligger i utvecklingens framkant med en hög grad specialistutbildad sjukvårdspersonal. Då kan vi knappast vänta med insatserna, poängterar Camilla Henningsson som avslutning.