Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Värmland ännu mer attraktivt turistmål

Värmland har antagit ett antal strategier för att bli ännu mer attraktivt för besökare. Det är en medveten satsning som pågått under många år och som samordnas av den medlemsägda föreningen Visit Värmland.

Det är ett mångårigt och enträget arbete som nu börjar ge resultat i form av fler gästnätter, ökad omsättning inom bolag som verkar inom och nära besöksnäringen samt ett generellt högre handelsnetto som kan kopplas till turism. Visit Värmlands vd Laila Gibson är nöjd med resultatet hittills:
– Värmland har högst andel utländska besökare i landet med cirka 40 procent. Målsättningen är att vi ska öka tillväxten i den värmländska besöksnäringen och då måste vi också kartlägga vilken typ av besöksnäring vi vill ha. Vi har kommit fram till att hållbarhet är framtiden och det ska vi arbeta mer med.

Hållbarhet i fokus
Visionen för 2020 är att Värmland ska ha en hållbar besöksnäring i tillväxt. Laila Gibson fortsätter:
– Vi ska arbeta med destinationsutveckling och marknadsföra besöksmålen såväl inom som utanför Sverige och vi ska uppmuntra till mer hållbara arbetssätt inom hela besöksnäringen. Det gäller ur alla perspektiv – det vill säga ekonomiskt, miljömässigt och socialt.
Ekonomisk hållbarhet förenas med det sociala då företagen, inklusive de allra minsta, växer och kan anställa en eller ett par personer. Det gör stor skillnad om effekten når ett stort antal företag, menar Laila.
– För att uppnå ökad social hållbarhet måste vi arbeta mer med kompetensfrågorna och se över den långsiktiga kompetensförsörjningen genom att locka fler ungdomar och utlandsfödda till besöksnäringen.
Ökad miljömässig hållbarhet kan uppnås genom att skapa fler möjligheter för naturturism och upplevelser som inte tär på naturens resurser. Att effektivisera energianvändningen i boendeanläggningar och uppmuntra till mer närodlat i caféer och restauranger är andra viktiga faktorer.

Goda förutsättningar
Värmland har mycket goda förutsättningar att bli ett av Sveriges mest omtyckta besöksmål.
– Vi ska jobba smart och nära inom branschen. Vi ska också knyta samarbeten med andra kluster som kan hjälpa oss utveckla besöksnäringen. Det finns många vägar att gå för att skapa fler reseanledningar och om vi kan knyta samarbeten med till exempel tillverkningsindustrin så kan vi också utveckla fler upplevelser kring det.
Mycket handlar om att ta vara på Värmlands arv där skog och stål utgör basen. Det har skapat en kultur i Värmland som kan paketeras och omvandlas till upplevelser. Att ta vara på gamla värden som naturens möjligheter med aktiviteter som vandring, cykling, paddling, fiske och skidåkning är andra exempel.
– Vi ska göra upplevelserna mer tillgängliga, det är en del av strategin för framtiden. Där handlar det också om hållbarhet i det att vi förvaltar och utvecklar de värden vi redan har i form av naturupplevelser och vår värmländska kultur. Vi ska jobba mer gränslöst framöver med våra svenska och norska grannlän, rundar Laila Gibson av med.