Ons 29 maj / År 42 / Nr 1 2024

Värmland: En hälso- och sjukvård i ständig förbättring

Ökad kvalitet och en genomgående högre patientsäkerhet har högsta prioritet i landstinget i Värmland. Ett systematiskt förbättringsarbete på alla nivåer ska tillsammans med innovation och tjänstedesigners skapa en vård i världsklass utifrån patientens fokus.

För att även i framtiden kunna erbjuda en kvalitativ, förebyggande och hälsofrämjande vård måste landstinget skapa en struktur där över 7000 medarbetare strävar efter kontinuerliga förbättringar på alla nivåer. Gemensamt fokus är då ett nyckelbegrepp, enligt landstingsdirektör Gunilla Andersson som varit med och satt igång processen.
– Vi har ett samarbete med Vinnova om att tillsammans med tjänstedesigners hitta nya patientfokuserade lösningar i vården. Det är ett sätt för oss att hitta nya arbetsformer, berättar hon. Våra tjänster ska utformas så att de svarar på patienternas behov och önskemål att hitta nya, mer effektiva arbetssätt blir då huvudfrågan.

Samarbetet är ett steg närmare en mer personcentrerad vård och landstinget i Värmland har för avsikt att testa och utvärdera designade tjänster i samarbete med Vinnova. Parallellt med detta är det viktigt att skapa en förbättringskultur där medarbetarna känner att de är med och påverkar arbetet varje dag. Redan idag har en majoritet av arbetsplatserna i landstinget inrättat ett systematiskt arbete med förbättringstavlor och arbetssätt för uppföljning av nya idéer. Samtliga enheter stora som små involveras i förbättringsarbetet. En levande förbättringskultur skapar inte bara bättre kvalitet för patienten utan också en god arbetsmiljö.

En utmaning i detta är att få medarbetare att samverka över de organisatoriska gränserna och tänka flöde och arbetsätt istället för organisation. Det krävs en tydlig och öppen kommunikation för att få med sig en så stor organisation och det finns svårigheter att idag för oss alla att tänka ”utanför boxen”. Gunilla Andersson fortsätter:
– Vårdkedjorna måste framförallt bli mer sammanhållna och effektiva, och då krävs samarbete över organisationsgränserna. Patienterna ska inte behöva bekymra sig över var de befinner sig rent organisatoriskt. Vården ska vara likvärdig oavsett var den finns, det ska och måste vi arbeta för att stärka.

Attraktiv arbetsgivare
En del i att förbättra kvaliteten i vården är att behålla och locka till sig ny kompetens. Landstinget har ett samarbete idag med bland annat läkarprogrammet på Örebro Universitet och strävar efter att vara en god utbildningsorganisation. Gunilla Andersson tror att ett innovativt arbetssätt och samtidigt ligga i framkant med förbättringsarbetet är nödvändigt för att vara en framtida attraktiv arbetsgivare.

Samtidigt understryker hon att man egentligen aldrig kan färdigställa ett förbättringsarbete eftersom kraven och möjligheterna förändras. Därför ska Värmland arbeta med ständiga förbättringar där målet är en nollvision gällande antalet vårdskador, inga köer, bästa medicinska kvalitet och respektfulla möten.