Tor 29 feb / År 42 / Nr 5 2023

Västernorrland – spännande satsningar och ny dynamik

Västernorrland förknippas historiskt med skogsindustri och träpatroner. Och visst spelar skogen en nyckelroll för dagens Västernorrland också. Länet visar det högsta förädlingsvärdet inom näringen i hela landet, något som också bidrar till att ge länet en framskjuten placering nationellt vad gäller exportvärde per capita. Skogsindustrin har genomgått en kraftig rationalisering som håller den konkurrenskraftig i dagens globaliserade värld, men ännu viktigare är den ledarposition länet har vad gäller utveckling av teknologi för att utnyttja skogsråvaran i allt mer kvalificerade tillämpningar – i samarbete med de universitet som är verksamma längs norrlandskusten – Mittuniversitetet, Umeå Universitet, SLU, Luleå
Tekniska Universitet m.fl. Arbetet kring bioraffinaderiet inom Processum i Domsjö – ledande tillverkare av specialcellulosa för textilindustrin och mycket mer, och kring nätverket FSCN i Sundsvall, med en världsledande roll vad gäller utvecklingen av nya koncept för mekanisk träfiberanvändning, är spjutspetar emot det framtida utnyttjandet av vår skogsråvara.

Länet är dock mycket mer än så. I Sundsvall finns ett av landets ledande kluster av bank- och försäkringsverksamheter, nära kopplat till Mittuniversitetet. Sundsvall är också ledande när det gäller avancerad databehandling, kopplad inte minst till stora statliga verksamheter som Försäringskassan, Bolagsverket, CSN och SPV samt stora konsultföretag verksamma med att utveckla potentialerna i det digitala samhället.
I länets norra delar, i Örnsköldsvik, finns en avancerad mekanisk industri, representerad av BAE Systems, Bosch Rexroth Hägglunds, Cargotec m.fl. med bland annat unikt kunnande vad gäller hydraulik och elhybriddrift.

För närvarande pågår en spännande utveckling av infrastrukturen som öppnar nya framtidsperspektiv. Sedan augusti rullar tågen mellan Sundsvall och Umeå, delvis på helt nya spår och längs ny sträckning. Länets delar knyts samman på ett sätt som ger stark utvecklingspotential genom förstorade arbetsmarknader och nya möjligheter till studier och fritidsaktiviteter.

Över Sundsvallsfjärden börjar spannen i den nya broförbindelsen synas. Från och med slutet av 2014 flyttas Norrland tidsmässigt en bit söderut tack vare att den nya bron och 21 km ny motorväg snabbar upp resandet samtidigt som det minskar trafik- och miljöbelastning i Sundsvalls vackra stenstad.

Att vårt län, med världsarvet Höga Kusten, tillhör landets vackraste trakter upptäcks av allt fler, både inom och utom landet. Länets gemensamma satsning på turism och besöksnäring resulterar för närvarande i en snabb utveckling och gör oss glädjande nog till det län som hade den högsta procentuella besöksökningen i landet under fjoråret.
I denna tidning får Du stifta närmare bekantskap med allt som händer i vårt vackra län. Jag hoppas det gör Dig nyfiken.
Välkommen till Västernorrland!

Bo Källstrand, Landshövding