Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Västfastigheter satsar på energikartläggning för att uppnå en halvering av energianvändningen

Västfastigheter, en av Västsveriges största fastighetsägare, gör mångmiljoninvesteringar för att sänka energiförbrukningen. Jämfört med 1995 ska Västfastigheters växande bestånd konsumera hälften så mycket energi år 2030. Kraven är med andra ord att fastigheterna och sjukvården som bedrivs i dessa ska konsumera mindre – och då rejält mycket mindre – energi. Hur är det möjligt? Verksamhetsutvecklare Knut-Olof Lagerkvist svarar: genom målmedvetna effektiviseringar.

Västfastigheter äger och förvaltar bland annat sjukhus, naturbruksgymnasier och folkhögskolor i hela Västra Götaland. I dagsläget rör det sig om totalt 1,7 miljoner kvadratmeter där merparten av verksamheterna utgörs av sjukhus. Sjukvården utvecklas och alltmer energikrävande medicinteknisk utrustning används, samtidigt som energianvändningen ska minska rejält.

Ställer högre krav vid nybyggnad
Energianvändningen är dels beroende på hur stor andel av den befintliga bebyggelsen som ersätts med nya byggnader innan 2030. Den beror den också på hur väl man lyckas genomföra storskaliga energieffektiviseringsåtgärder i det befintliga beståndet.
– Det som står klart är att det är lönsamt att ställa högre krav än gällande byggreglerna vid nybyggnad, konstaterar Knut-Olof Lagerkvist. Det kostar mer att göra motsvarande effektivisering i en befintlig fastighet. Den största utmaningen ligger alltså inte i nybyggnationen, utan i befintliga byggnader. Därför satsar vi nu stora resurser på energikartläggning för att kunna prioritera de mest kostnadseffektiva energieffektiviseringsåtgärderna.
Det finns även här krav på lönsamhet. Verksamheterna i befintlig byggnation omfattas till största delen av sjukvård. Det betyder att den dagliga verksamheten måste fortgå även under tiden som energieffektiviseringsåtgärder. Speciellt är det viktigt att ta tillvara möjligheterna att genomför energieffektivisering i samband med ombyggnads- och upprustningsprojekt. Då blir störningen för sjukvården mindre samtidigt som åtgärdskostnaden blir lägre.

Åtgärder vid ombyggnader ger resultat
Östra sjukhuset – framtidens hållbara sjukhusområde är ett pilotprojekt som Västfastigheter driver med stöd från Regeringskansliet genom Delegationen för hållbara städer. Byggnaderna behöver rustas upp och anpassas för den framtida vårdutvecklingen. Målet är att Östra sjukhuset ska bli en pionjär när det gäller hållbar utveckling för sjukhusområden.
– Energikartläggningen är i princip färdigställd för Sahlgrenska universitetssjukhuset inklusive Östra sjukhuset och Mölndals sjukhus samt sjukhusen i Uddevalla, Trollhättan Skövde och Borås. Under resten av året arbetar vi med återstående sjukhus och övriga fastigheter. Alla energikonsulter som vi har avtal med är inblandade i arbetet. Vi ser redan nu att det vi gör kommer att ge resultat och vi tror att en halvering av energiförbrukningen är fullt möjlig till 2030 om vi utför de förbättringsåtgärder som konsulterna föreslår, säger Knut-Olof Lagerkvist.

Kompetensmässigt genomförbart?
För att dagens investeringar ska vara långsiktigt hållbara måste Västfastigheter satsa på kompetensutveckling.
– Vi ser helt enkelt att vi behöver förstärka vår kompetens med siktet ställt på framtidsfrågor. Med de stora investeringar som görs vill vi ju inte gå tillbaka till en hög energikonsumtion om några år. Det är ekonomiskt och tekniskt genomförbart att halvera energiförbrukningen. Men vad krävs av oss kompetensmässigt för att ligga kvar på en halverad nivå? Den frågan måste vi ställa oss nu, säger Knut-Olof Lagerkvist som avslutning.