Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

Västra stambanan måste byggas ut nu

Västra Stambanan är av högsta nationella betydelse samtidigt som den är oerhört viktig för Västra Götalandsregionens arbetspendling och regionförstoring. Men kapacitetstaket är nått sedan länge vilket innebär förlängda restider för snabbtågen, pendlare och längre frakttider för gods.

Västra stambanan är Sveriges mest belastade järnvägssträcka och samtidigt landets viktigaste. Eftersom kapacitetstaket nåddes redan för flera år sedan är det hög angelägenhet att kapacitet och robusthet förbättras samt restider kortas. Trafikverket har under året avslutat en åtgärdsstudie på sträckan Göteborg – Laxå och presenterat flera åtgärdsförslag. Ett förslag omfattar ytterligare dubbelspår mellan Alingsås och Göteborg.
– Detta är en av de absolut viktigaste infrastrukturfrågorna för Sverige och Västra götalandsregionen. Ur nationell synvinkel handlar det om att säkra Göteborgs Hamns framtid, Skandinaviens enda transoceana hamn och den i särklass viktigaste godsnoden för Sverige, förklarar Leif Walterum kommunalråd i Skövde och ordförande i Västra Stambanegruppen.

Kraftigt kortad restid
Ett ytterligare dubbelspår i ny sträckning mellan Göteborg – Alingsås skulle innebära en rejäl kapacitetshöjning med kortare restid mellan Göteborg och Stockholm. Restiden skulle komma ner till ungefär två och en halv timme med dagens x2000 tåg och beräkningarna visar på hög samhällsekonomisk nytta.
– Att bygga ut dubbelspår mellan Göteborg och Alingsås innebär en investering om cirka 12-14 miljarder kronor. Samtidigt pågår diskussionen kring Götalandsbanan, men då ska man komma ihåg att det är först när den är färdigställd i hela sin sträckning som den kan få någon effekt på ändpunktstrafiken. De utmaningar som finns mellan Göteborg och Stockholm måste mötas nu, och det oberoende av om man bygger Götalandsbanan eller inte, säger Leif Walterum med eftertryck.