Tor 26 maj / År 40 / Nr 1 2022

VästVatten omvandlar samhällsbelastning till tillgång

Den 1 januari i år bildades VästVatten genom sammanslagning av de kommunala VA-verksamheterna i Uddevalla, Färgelanda och Munkedal. Med en gemensam organisation kan kommunerna angripa större frågeställningar och genomdriva kraftfulla projekt. Förutom att bygga ut, säkra och underhålla vatten- och avloppsledningar fokuserar VästVatten på en rad olika utvecklingsprojekt som på sikt kommer att bidra till mätbara ekonomiska och miljömässiga vinster.

VästVatten producerar och levererar dricksvatten, avleder och renar avloppsvatten samt avleder dagvatten. VästVatten har ansvar för det kommunala VA-nätet i Färgelanda, Munkedal och Uddevalla. I de tre kommunerna finns flertalet vattenverk, reningsverk, pumpstationer och många mil ledningar.

Samhällsbelastning blir tillgång
VästVattens viktigaste utvecklingsprojekt just nu är etablering av VA-rådgivning samt Projekt näringsrik, där Andreas Roos är projektledare för båda. Många kommuner arbetar med VA-rådgivning, men Projekt näringsrik är speciellt utmärkande genom att man lyckats knyta en extern aktör i samarbetet.
Projekt näringsrik går ut på att omvandla innehållet i slutna avloppstankar till en näringsrik produkt att sprida på åkermarker. Kravet är då en ren fraktion där man enbart använder toalettvatten, som är fritt från kemikalier och andra skadliga ämnen.
– Utvecklingen innebär att vi kan ta tillvara på något som annars belastar samhället och vända det till allas fördel. Vi har avtal med en lantbrukare som kan ta emot den förädlade produkten, men i framtiden kommer vi att behöva ansluta fler aktörer om vi tänker oss att vi ska ta hand om innehållet i alla slutna avloppstankar som finns i våra tre ägarkommuner, förklarar Andreas Roos.

Framtidens VA-frågor
Projekt näringsrik är en testpilot för att se om det går att genomföra satsningen i större skala. Projektet är till hälften LOVA-finansierat precis som VA-rådgivningen. Resterande 50 procent står VästVatten för. Totalt har Västra Götalands län inom ramarna för LOVA under åren 2009-2012 delat ut ca 57 miljoner kronor till kommuner och föreningar med syfte att minska övergödningen i regionens kustvatten.
– Projekten illustrerar vår strävan efter att bli mer effektiva och ta hand om framtidens VA-frågor på ett mer hållbart sätt där slutna kretslopp, som Projekt näringsrik, är en framtida inriktning. Båda projekten startade 2012 och vi har nu kommit halvvägs ungefär, upplyser Andreas Roos.

Sluter kretsloppet
Just Projekt näringsrik är extra spännande då både LRF och SLU har visat intresse. Projektet lovordas av LRF som menar att återföring av hygieniserat toalettvatten sluter kretsloppet. SLU har för avsikt att göra provtagningar och sprida kunskap så att även andra regioner kan utveckla liknande modeller för framtiden.