Sön 14 jul / År 42 / Nr 3 2024

VEAB satsar på att överträffa miljömålen i Europas grönaste stad

Växjö Energi genomför kommunens i särklass största investeringsprojekt med byggnationen av det nya värmekraftverket Sandvik 3. Satsningen utgöt ytterligare ett steg för Europas grönaste stad när det gäller hållbara lösningar för framtiden. Med det nya kraftverket kommer man nämligen att kunna fasa ut det sista oljeberoendet för uppvärmning helt, med produktion av grön el som välkommen biprodukt.

Växjö Energi, eller VEAB som företaget också kallas, befinner sig i främsta ledet när det gäller vidareutveckling av klimatsmarta produkter för en hållbar framtid. För att driva klimatfrågan vidare har det kommunala energibolaget under ett antal månader projekterat för ett nytt värmekraftverk, Sandvik 3, som ska etableras i anslutning till det gamla. I juni togs beslutet att genomföra byggnationen, som beräknas starta i november i år. Målet är att ha en driftsklar anläggning till hösten 2014.

Eliminerar oljeberoendet
VEAB verkar inom fyra affärsområden där man förutom fjärrvärme också fokuserar på fjärrkyla, elnät, bredband (Wexnet) och energitjänster (konsulttjänster för energibesparingar som exempel).
Företagets minskade oljeanvändning under de senaste 20 åren har starkt bidragit till Växjös minskade koldioxidutsläpp där man per invånare mätt ligger på ungefär hälften jämfört med medelsvenskens utsläpp. Ett generellt krav från Växjö kommun är att samtliga utsläppsvillkor enligt gällande miljötillstånd skall underskridas. Ålagda gränsvärden klarar VEAB redan idag med god marginal.
– Kommunen har satt upp ett delmål där vi ska minska våra totala CO2 utsläpp med hela 55 procent mellan 2003 – 2015. Med det nya Sandviksverket klarar vi det. En annan intressant aspekt är att Sandvik 3 kommer att producera både fjärrvärme och el, den gröna elen blir en biprodukt under förbränningsprocessen och kommer att levereras ut till hela kommunen. Vi blir då till stor del självförsörjande även när det gäller el, berättar en entusiastisk Magnus Eriksson, marknadschef VEAB.
Sandvik 3 är en investering på drygt en miljard kronor. Byggnationen uppmuntras genom elcertifikaten, som tryggar våra intäkter för ett antal år framöver. Idag produceras över 95 procent av fjärrvärmen, fjärrkylan och elen baserat på trädbränslen och torv. Råvaran består till största delen av avverkningsrester från hyggen samt spån, bark och frästorv. Den lilla resterande procenten fossila bränslekällor som används idag kommer med Sandvik 3 att elimineras.

Fjärrkyla på frammarsch för Sveriges miljöstad nummer ett
Etablering och utbyggnad av fjärrkyla är också en betydande satsning för kommunens framtida klimatanpassning. VEAB har gjort en jämförelse där det tydligt framgår att en enda kund sparar hela 40 ton CO2 per år genom att ansluta sig till fjärrkylenätet. Man slipper också de stora kyltornen som orsakar buller och stör omgivningen, fjärrkylans expansion har därför en stark miljöprägel som talar för ytterligare investeringar.
Ett antal fastigheter i centrala Växjö har anslutits till fjärrkylenätet tillsammans med ett antal industriområden utanför staden. Framöver hoppas man på en större expansion där fjärrkylan når ut till fler verksamheter.
– Vi arbetar med en helhet där vi hela tiden söker effektivisera kundens anläggningar, därför har vi antagit en ny roll som energirådgivare, säger Magnus Eriksson, som har ett talande exempel på ett samverkansprojekt där energi återvinns i flera led.
– Vi levererar fjärrkyla till Samarkand affärscentrum och genom en mycket nytänkande metod återvinns spillkyla för att kyla ner en datorhall i närheten. Det som blir över efter detta levereras i form av överskottsvärme till en fotbollsplan så att säsongen förlängs.
VEAB har således optimerat hela kedjan från produktion vidare till distribution och så till sist konsumtion för bästa tänkbara lösning för alla parter. Detta är helt i enlighet med Växjös ambition som Sveriges miljöstad nummer ett.