Mån 6 dec / År 39 / Nr 4 2021

Verktyg för att skapa hållbara arbetsplatser

Ostgota Care är ett hälso- och utbildningsföretag i Linköping som fokuserar på att skapa hållbara arbetsplatser. Vad betyder då hållbarhet ur ett hälsoperspektiv? Utbildningsansvarige Agneta Björck guidar i djungeln av frågor kring arbetsgivaransvar samt hur den psykosociala arbetsmiljön påverkar medarbetare och i nästa led hela företaget.

Egentligen är det ganska enkelt, kan man tycka. Friska och glada medarbetare, som trivs på sin arbetsplats och som får arbeta i en kreativ och hälsofrämjande miljö, presterar naturligtvis bättre. Det är självklart. Men tyvärr är det inte lika enkelt att skapa hälsofrämjande miljöer som man kan önska. Ofta har det inte med motvilja att göra, utan snarare om okunskap.
– Det är helt enkelt väldigt svårt för enskilda arbetsgivare att kartlägga alla aspekter som bidrar till en god arbetsmiljö och samtidigt satsa på ständiga förbättringar, under tiden som man dessutom ska producera mer och konkurrera på marknaden som ofta är global. Det kan tyckas vara en omöjlig uppgift, men vi har verktyg för att skapa hållbara arbetsplatser med hjälp av utbildning och kunskapsförmedling, säger Agneta Björck.

Hjälper alla branscher
I utvecklingen av verktygen knyter Ostgota Care an till aktuell forskning och paketerar ett erbjudande som företag inom alla branscher kan ta del av. Med en anpassad utbildning inom arbetsmiljö, med tonvikt på god psykosocial arbetsmiljö, möter Ostgota Care ett stort och växande behov inom såväl det privata som offentliga näringslivet.
Dessutom har man inom Ostgota Care utvecklat specialutbildningar som riktar sig till anställda, chefer och ledning inom HVB- och LSS-verksamheter. Här står Ostgota Care för allt från handledning till implementering av nya metoder som gör dessa verksamheter mer hållbara över tid. Det vill säga mer hållbara utifrån ett psykosocialt perspektiv på hälsa.

När behövs insatser?
Ofta börjar man fundera över arbetsmiljö och eventuella brister i den när något redan inträffat. Det kan vara en längre sjukskrivning eller flera sjukskrivningar samtidigt för liknande symptom till exempel. Det allra bästa är givetvis att arbeta proaktivt och ha fasta rutiner för ständiga förbättringar inom arbetsmiljöområdet innan det händer något.
– När det finns saker som måste utredas och tas tag i kan Ostgota Care också hjälpa till med konkreta stödinsatser tack vare samarbete med andra leverantörer inom bland annat psykiatri, såsom SMART Psykiatri och Månskenet Grön rehabilitering som också finns etablerade i Östergötland, berättar Agneta Björck.

Lättare att välja rätt
I skrivande stund utvecklar Ostgota Care ett program för arbetsgivare som ska vara vägledande i valet av utbildning.
– Det ska vara lättare att välja rätt utbildning och insatser efter företagets behov, och eftersom olika företag har kommit olika lång i sitt utvecklingsarbete kring arbetsmiljö så blir det ett väldigt individuellt förhållningssätt som tillämpas, förklarar Agneta Björck.
Ostgota Care etablerades 2008 och drivs som aktiebolag med fyra delägare i styrelsen, varav Agneta Björck är en. Samtliga delägare har erfarenhet från sjukvården och psykiatrin, arbetsmiljöfrågor och personalomsorg, vilket ger den tyngd som behövs i ett seriöst hälso- och utbildningsföretag.