Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraft – ett miljövänligt sätt att producera el

Nordex är en av de ledande tillverkarna av vindkraftverk med egen blad- och Nacellefabrik i Rostock, Tyskland.
Det svenska dotterbolaget Nordex Sverige AB säljer och levererar vindkraftverk, projektutvecklar samt servar och underhåller för närvarande 107 vindkraftverk i totalt 13 svenska vindkraftparker.

Vindkraft används numera över hela världen för att producera el på ett miljövänligt och hållbart sätt.
Vindenergin är en förnybar energikälla som i modern tid började utvecklas internationellt i mitten av 1970-talet.
Nordex har tillverkat och installerat över 5300 vindkraftverk i 38 länder sedan starten 1985 i Give, Danmark.
Utvecklingen har gått starkt framåt vad det gäller vindkraft de senaste åren.
– De turbiner vi säljer idag är på tre megawatt och kan vara upp till 140 meter höga. Ett blad väger tolv ton och är nästan 60 meter långt, säger Mats Berg, landschef på Nordex Sverige AB i Uppsala.

Process i fyra steg
Processen för en vindkraftsprojektering kan delas upp i fyra steg:
• Förstudie
• Fördjupad förstudie
• Tillståndsprocessen
• Byggnation
En förstudie går ut på att sammanställa lättillgänglig information om förväntad vindresurs samt befintlig infrastruktur som vägar, elnät och bostäder.
Vid en fördjupad förstudie skrivs arrendeavtal med markägarna och kontakter med kommun och länsstyrelse fördjupas. Efter att tillstånd erhållits startas projektering och byggnation av vägar, fundament och elnätanslutning till vindkraftverken. Slutligen utförs själva montaget av vindkraftverken och vindkraftparken ansluts till elnätet.

En betydande del
– Av de cirka 150 TWh som förbrukas i Sverige utgörs 7 TWh av vindkraft. Det börjar bli en betydande del, konstaterar Mats Berg.
Ett aktuellt projekt för Nordex Sverige nu är att uppföra 30 turbiner utanför Skellefteå.
– Vi levererade 30 turbiner på 2,5 MW till Blaiken Vind AB förra året och med början vecka 15 i år levererar vi ytterligare 30 turbiner. Blaiken Vind AB ägs av Skellefteå Kraft och Fortum, berättar Mats Berg.

En komplett organisation
På Nordex, som har sitt huvudkontor i Hamburg, har man bestämt sig för att satsa på norra Europa och idag har man byggt upp en komplett organisation i Sverige. Nordex Sverige AB har idag 44 anställda med säljavdelning, projektutvecklingsavdelning, serviceavdelning och ekonomiavdelning.
– Nu kan vi hantera det mesta och i princip ta kompletta uppdrag vad det gäller vindkraftsturbiner. Tidigare fick vi ta en del hjälp från huvudkontoret i Tyskland, säger Mats Berg.
Det svenska kontoret i Uppsala öppnade 2006 och bolaget har idag levererat mer än 100 vindkraftverk i Sverige.