Tor 20 jun / År 42 / Nr 3 2024

Vindkraft kan möta tuffa mål – men utmaningar måste ses över

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet. Vindkraften förväntas stå för en stor del av denna utbyggnad, men samtidigt oroar sig investerarna för sviktande elpriser.

Nuläget på marknaden är problematisk för kraftproducenter och däribland vindkraftsproducenter. Det finns emellertid hopp om en ljusning framöver. Sverige har trots allt mycket bra vindlägen, och de bästa projekten kommer därför med stor sannolikhet ändå att byggas. Dessutom finns det åtgärder som prissäkring och långsiktig förvaltning som bidrar till att skapa en acceptabel lönsamhet i många projekt.

De största investeringarna görs framförallt i norra Sverige. Här finns gott om mark och gynnsamma vindlägen i glesbefolkade områden, med andra ord alla möjligheter för fortsatt utveckling utan att man behöver göra avkall på goda livsmiljöer. För att inte tala om alla nya arbetstillfällen som vindkraften genererar och som därmed bidrar till att kraftigt utveckla mindre samhällen i Norrlands inland exempelvis.
Det verkar lovande, men samtidigt finns det ett antal utmaningar att lösa. En av de största är det befintliga stamnätets begränsningar. Det svenska stamnätet klarar snart inte av de stora mängder vindkraft som till stor del genereras från Norrland. En annan utmaning ligger i osäkerheten kring vad som kommer att hända när löptiden för det nuvarande elcertifikatsystemet gått ut.

Eftersom vindkraften verkar ha störst potential att trygga utbyggnadsmålen till 2020, det handlar trots allt om en mycket kraftig utbyggnad med enbart fem år tillgodo, måste något göras omgående för att bygga bort flaskhalsar i elnätet. Vad gäller elcertifikaten så föreslår bland andra föreningen Svensk vindenergi både en ambitionshöjning till 2020 samt en förlängning till 2030. Det är något som skulle öka tryggheten för investerarna samtidigt som det även är bra för konsumenter och industrier enligt de samhällsekonomiska analyser som finns tillgängliga idag.

Maria Lind
Redaktör