Tor 25 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vindkraftcentrum numera med nationellt perspektiv

Det som från början var ett jämtländskt länsprojekt har utvecklats till ett alltmer nationellt uppdrag för Vindkraftcentrum. Att skapa största möjliga regionala nytta där vindkraft byggs har varit huvudfokus under många år. Nu utvidgas det genom att Vindkraftcentrum blivit en av fyra noder inom Nätverket för vindbruk.

Vindkraftcentrum delar med sig av sina kunskaper och erfarenheter från många av de stora vindkraftsprojekten i norra Sverige – allt för att gagna lokal och regional utveckling där ny vindkraft planeras och byggs.

Nationellt perspektiv
Närings- och kompetensutveckling står även fortsatt i fokus nu när organisationen blivit en del av det av Energimyndigheten finanseriade Nätverket för vindbruk. Dessutom ansvarar Vindkraftcentrum för att kartlägga utbildningsformer för vindkrafttekniker i förhållande till branschens behov.
Hittills har Vindkraftcentrum utfört beräkningar på kommande parker vad gäller årsarbeten och kompetenser på ett 30-tal orter runtom i landet. Att engagemanget sträcker sig från Skåne till Lappland manifesterar att det numera handlar om ett nationellt perspektiv med ambition och drivkraft att förverkliga stora projekt. Intresset sträcker sig till och med utanför landets gränser med nya projekt på gång i Norge.
– Vi har också inlett ett samarbete med Vattenfall Vind för att använda och utveckla vårt planeringsverktyg. Syftet är att vara med och skapa så mycket regional nytta som möjligt där vindkraftutbyggnad sker, understryker Torbjörn Laxvik, projektledare Vindkraftcentrum.
– Vattenfall har ett uppdrag att investera 50 miljarder kronor i förnybart de närmaste åren. Vi hoppas och vill bidra till att stor del av investeringarna sker i Sverige.

Nyttiga investeringar
Mycket av den fortsatta storskaliga utbyggnaden planeras i Mellannorrland men det finns också ett beslut om att bygga närmare 280 verk på andra sidan riksgränsen, i norska Tröndelag.
– Tillsammans med bygget av kraftledningar handlar det om investeringar på 16 miljarder kronor. Här hoppas vi att företagen som levererat till branschen i Sverige ska få bidra till de norska storsatsningarna. Bara i Jämtlands län har 300 företag levererat till branschen i och utanför länet, informerar Torbjörn Laxvik.
Att investeringarna innebär nytta kan byborna i Lungsjön och omgivande byar i västra Ångermanland vittna om. De berörda byarna utgör de mest vinkrafttäta trakterna i landet och trots att några av fastigheterna har haft problem med ljudstörningar, särskilt innan verken trimmats in, står det ändå klart att fördelarna dominerar för de flesta.
Stora investeringar har gjorts i vägnätet, fiber har dragits till byarna, flera mobiloperatörer har ordnat 4G-täckning och den gemensamma Lägergården har renoverats för att nämna några exempel. Det är en utveckling som i sin tur resulterat i en ökad inflyttning i en bygd som tidigare tappat befolkning sedan 1940-talet.

Framtida etableringar
Många framtida vindkraftsetableringar kommer att dra erfarenheter från befintliga vindkraftstäta områden i Jämtland och Mellannorrland. Vindkraftcentrum kommer även fortsättningsvis att fokusera på regional utveckling och resursutnyttjande i samband med nya etableringar, men kommer även att leverera kunskaper och erfarenheter till politiker och andra som har att ta beslut om nya vindparker över hela Sverige.