Sön 26 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraftens hävstångseffekt bra för Jämtland

Det pågår ett intensivt arbete med att så långt som möjligt fasa ut oljeberoendet i global skala. EU har satt som mål att 20 procent av all energi ska komma från förnybara källor år 2020. Sverige har satt 50 procent som mål. Det är en hög ambition, men inte onåbar. För att realisera miljömålen räknar vi i Sverige med en kraftig utbyggnad av vindkraften både på land och i havet. JP Vind värnar både nationella och regionala intressen då företaget i dagsläget projekterar tre stora vindparker i Jämtland.

JP Vind, ett av offentliga Jämtkraft och familjeföretaget Persson Invest samägt bolag, projekterar just nu för drygt 110 vindkraftverk i de jämtländska skogarna. Vindkraftens utbyggnad är inte bara ett svar på de högt uppsatta nationella miljömålen, den innebär också stora fördelar för Jämtlands näringsliv med ett växande antal arbetsmöjligheter. Utveckling föder utveckling, så att säga.

Skapar regional utveckling
JP Vind har starka regionala aktörer i ryggen. Jämtkraft har lång erfarenhet av kraftproduktion och har sedan starten för över 120 år sedan satsat på förnybara energikällor. Persson Invest har god kännedom om regionens förutsättningar för vindkraftsetablering och äger stora markarealer. För JP Vind är det viktigt att utvecklingen går hand i hand med en bra livsmiljö. Det innebär rent konkret att målet med att öka vindkraftsproduktionen ska komma regionen tillgodo.
– Vi har lagt stor vikt på att vara ute och informera om vad vindkraft innebär, dess påverkan och möjligheter. Utöver miljöaspekten ger möjligheten även arbetstillfällen, bygdemedel för lokal utveckling samt lokalt delägarskap vilket vi upplevt som särskilt välkommet, säger Gabriel Duveskog, vd på JP Vind.

Påtagliga miljövinster
JP Vind är ett bolag vars verksamhet bygger på lokalt och regionalt engagemang – men nyttan är även global. Varje kilowattimme vindkraft som produceraras minskar de klimatpåverkande koldioxidutsläppen med nästan ett helt kilo, genom minskat behov av el från kolkraftverk i Sveriges grannländer.
– Utbyggnad av vindkraft i vår region innebär förändringar men också möjligheter. Etableringen måste göras på ett klokt sätt, där hänsyn tas till närboende, den förändrade landskapsbilden och turistnäringen. Allt måste vägas samman med det faktum att vindkraften är en del av framtiden. Vindkraften har den fördelen att vi under en period lånar en liten del av naturen, den dag det behövs kan vi återställa marken så att den blir som den var från början, säger Gabriel Duveskog.

Vindkraftens framtid
Vindkraften har de senaste 10 åren haft en dramatisk utveckling. Glädjande är att den fortsätter och innebär mer energi från varje installerat vindkraftsverk. Vindkraften står sig ekonomiskt väl i jämförelse med andra energislag samt har de lägsta rörliga kostnader av alla produktionsslag. Det blir exempelvis inga kostnader för utvinning av råmaterial, hantering av avfallsprodukter eller utsläpp i miljön. Vinden är både gratis och outtömlig.