Ons 22 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraftens potential bör inte underskattas

Sverige har antagit tuffa utbyggnadsmål när det gäller förnybar el. Tillsammans med Norge har vårt land en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom elcertifikatsystemet. Det verkar ambitiöst – men samtidigt genomförbart och då speciellt med tanke på de senaste årens upptrappade vindkraftsbyggnation.

De största investeringarna görs framförallt i norra Sverige. Här finns gott om mark och gynnsamma vindlägen i glesbefolkade områden, med andra ord alla möjligheter för fortsatt utveckling utan att man behöver göra avkall på goda livsmiljöer. För att inte tala om alla nya arbetstillfällen som vindkraften genererar och som därmed bidrar till att kraftigt utveckla mindre samhällen i Norrlands inland exempelvis.

Det verkar lovande, men samtidigt finns det ett antal utmaningar att lösa. En av de största är det befintliga stamnätets begränsningar. Det svenska stamnätet klarar snart inte av de stora mängder vindkraft som till stor del genereras från Norrland. Vind-kraftsutbyggnaden tycks ha underskattats av flera myndigheter, och som följd riskerar vi att hamna i ett ogynnsamt läge där elen blir dyrare i södra Sverige trots att vi har ett överskott i norr.

Eftersom vindkraften verkar ha störst potential att trygga utbyggnadsmålen till 2020, det handlar trots allt om en mycket kraftig utbyggnad med enbart fem år tillgodo, måste något göras omgående för att bygga bort flaskhalsar i systemet. Svenska Kraftnät måste bygga ut stamnätet så att den norrländska vindkraften når de regioner där den behövs som mest. Det är ett budskap som föreningen Svensk Vindenergi tidigare förmedlat och förhoppningsvis kan vi se resultat redan under kommande år.

Maria Lind
Redaktör