Tor 23 maj / År 42 / Nr 1 2024

Vindkraftens tydliga roll i Sveriges målsättning för förnybar energi

Vindkraften har det senaste decenniet gått från att vara ett marginaliserat alternativt kraftslag till att idag stå för majoriteten av de nyinvesteringar som sker inom energisektorn. Den senaste prognosen från Svensk Vindenergi visar att vindkraften kommer att producera mer än 19 TWh år 2018 och sannolikt ännu mer år 2020. Vindkraften kommer alltså att spela en avgörande roll för att klara målsättningen för förnybar energi till 2020.

Sverige har tillsammans med Norge en målsättning att bygga 26,4 TWh förnybar el till 2020 inom det så kallade elcertifikatsystemet. Vindkraften ser ut att kunna ta den största delen av denna utbyggnad. Det finns dock ett par frågor som är avgörande för att utbyggnaden ska bli verklighet. Den viktigaste frågan handlar om det svenska stamnätets utbyggnad och dess förmåga att klara av större mängder vindkraft, framförallt i norra Sverige.
– Vindkraftsutbyggnaden har underskattats av flera myndigheter vilket har lett till att det uppstått flera flaskhalsar i stamnätet. En fortsatt utbyggnad av vindkraften i Norrland, där det idag byggs mest vindkraft, riskerar därför att leda till så kallad instängd kraft, att elen från vind och vatten i norr inte når ned till konsumenterna i söder, förklarar Charlotte Unger, vd på Svensk Vindenergi.
Detta skulle oundvikligen leda till högre elpriser i södra Sverige. Det är därför väldigt viktigt att Svenska Kraftnät bygger bort dessa flaskhalsar så snart som möjligt.

Vill förlänga elcertifikatsystemet
En annan viktig fråga som är avgörande för investeringsviljan är att det finns långsiktiga spelregler på plats. Vi har haft det framgångsrika elcertifikatsystemet sedan 2003 som har gett förnybar el till mycket låga kostnader. Systemet gäller fram till 2020 och det är därför snart dags att besluta om vad som ska hända efter det.
– Svensk Vindenergi tycker att det bästa vore en förlängning av systemet till 2030 tillsammans med en tydlig ambitionshöjning. Systemet har ett högt förtroende hos både investerare, allmänhet och politiker och en fortsättning vore därför naturlig, säger Charlotte Unger.
Eftersom det ökade utbudet av förnybar el har sänkt elpriset mer än vad det extra stödet har kostat så skulle en förlängning av systemet också gynna elkonsumenterna. För den elintensiva industrin skulle en förlängning bli extra gynnsam eftersom de inte är med och betalar för elcertifikat utan får hela nyttan av det lägre elpriset.
– Gällande regeringens föreslagna ambitionshöjning av elcertifikatsystemet till 2020 så tycker vi att det är bra. De samhällsekonomiska analyser som finns tillgängliga visar på stora vinster med att både höja ambitionen till 2020 och förlänga systemet till 2030.
Sverige har dessutom en stor potential att bygga ut den havsbaserade vindkraften till lägre kostad än på många andra ställen tack vare de relativt enkla förhållanden som råder på Östersjön jämfört med Nordsjön. Däremot är det viktigt att ett eventuellt stödsystem för havsbaserad vindkraft ligger helt utanför elcertifikatsystemet.

Sverige kan bli stor exportör av förnybar el
Sverige och Norden som helhet har, tack vare bra vindlägen och en väl utbyggd nätinfrastruktur, en fantastisk möjlighet att bli en stor exportör av förnybar el till övriga Europa, understryker Charlotte Unger.
– EU-kommissionen har räknat med att EU som helhet kan spara omkring 70 miljarder Euro per år om de förnybara kraftslagen byggs där det finns bäst förutsättningar och om elnäten integreras bättre. Vi måste sluta se på energi som enbart en nationell angelägenhet och istället samarbeta mer. På så sätt kan vi få både lägre kostnader, ökad försörjningstrygghet och lägre klimatutsläpp.
Om vi leker med tanken att vi skulle ha lika mycket el från vindkraft som Danmark redan har idag, omkring 40 procent av elanvändningen jämfört med Sveriges åtta procent, så skulle det behövas mellan fyra och femtusen nya vindkraftverk. Det är ganska små ytor som det handlar om totalt vilket gör att vi kan fortsätta att bygga ut vindkraften med stor hänsyn till både närboende och miljö.