Fre 27 maj / År 40 / Nr 1 2022

Vrinnevisjukhuset rustas för 1,9 miljarder kronor

På Vrinnevisjukhuset i Norrköping har mycket förändrats sedan invigningen 1988. Sjukvården bedrivs på ett annat sätt i dag, och lokalerna behöver moderniseras. Vision 2020 innebär bland annat en nystart för akutsjukvården och bästa tänkbara förutsättningar för sjukhuset som en akademisk utbildningsmiljö.

Landstinget i Östergötland gör mångmiljoninvesteringar i sina tre länssjukhus under de kommande åren. På Vrinnevisjukhuset handlar det om investeringar på cirka 1,9 miljarder. Satsningen, som går under namnet Vision 2020, tar ett helhetsgrepp om framtida vårdbehov samtidigt som utveckling, samverkan och utbildning stärks. En hörnsten i visionen handlar om att öka patientsäkerheten och skapa förutsättningar för en mer patientcentrerad vård.

Har vuxit ur lokalerna
Som ett fullvärdigt akutsjukhus har Vrinnevisjukhuset ett starkt fokus på samverkan, patientsäkerhet, kvalitet och utbildning. Sjukhuset har flera specialistområden där man är erkänt framstående, till exempel inom intensivvård, förlossningsvård, överviktskirurgi och äldrevård.
– Man kan i korthet säga att hela sjukhuset på senare år har utvecklats betydligt snabbare än lokalerna, säger vårddirektör Bo Orlenius.
Ett område där detta är extra tydligt är akutavdelningen som nu ska byggas ut för stora summor för att klara ett ökat tryck med fler sökande. Framtidens vård är mer effektiv och anpassas efter patienten, till exempel genom att minska väntetider och återbesök.
– För att möta morgondagens vårdbehov på ett optimalt sätt måste vi tillämpa en mer patientorienterad kunskap och då gäller det att vi redan nu stärker den akademiska utbildningsmiljön, säger Bo Orlenius.

Akademiskt utbildningscentrum
Behovet av moderna lokaler med högteknologisk utrustning speglar också landstingets strävan efter att bygga upp en stark forsknings- och utbildningsmiljö.
– Vi har fått ett antal nya akademiska tjänster, det vill säga överläkarpositioner där en del av anställningen också omfattar akademisk forskning och undervisning, säger Bo Orlenius.
– Detta är ett stort steg för oss, och vi ser mycket positivt på framtiden och vår förmåga att uppnå de högt ställda ambitionerna i Vision 2020.
De akademiska tjänsterna är placerade på fyra prioriterade områden: allmänmedicin, äldrevård, hjärtsjukvård och kirurgi. Förstärkningen av specialkompetens är en del i att Vrinnevisjukhuset ska bli ett etablerat akademiskt utbildningscentrum med kliniknära forskning och utveckling
– Vi ska också kunna ta emot fler läkarstudenter än vad vi gör idag. Utvecklingen är oerhört spännande och vi ser redan positiva effekter. Tidigare så har vi haft ett 50-tal läkarstudenter, i dag har vi nära 70, och inom några år kommer vi att utbilda dubbelt så många, omkring 140, fortsätter Bo Orlenius.
Det är delvis ett svar på den oroande och akuta läkarbristen i Sverige. Men sjukhuset satsar även på att sjuksköterskor och arbetsterapeuter ska få större möjligheter att bedriva vårdnära forskning på Vrinnevisjukhuset.

Behåller kompetens på hemmaplan
Bo Orlenius framhåller att många blivande läkare som gör sin AT-tjänstgöring i Östergötland väljer att stanna kvar i regionen.
– Redan under utbildningen börjar många planera var de ska arbeta och bo efter utbildningen. Vrinnevisjukhuset är ett attraktivt alternativ. Vi rustar för framtiden och bygger upp en fantastisk miljö för kunskapsutbyte och lärande, samtidigt som vi kommer att ha tillgång till toppmodern utrustning som möjliggör den bästa vården. Vi präglas nu av en framåtanda som vi kanske aldrig haft tidigare, säger han.

En av Sveriges största investeringar
Av Vrinnevisjukhuset totala lokalyta på 100 000 kvadratmeter ska 60 000 byggas om och moderniseras. Ytterligare 15 000 kvadratmeter byggs nytt. Byggnationerna är budgeterade till 1,2 miljarder kronor och ytterligare 700 miljoner kronor är avsatta till utrustning. Totalt blir det en investering på 1,9 miljarder kronor vilket är en av Sveriges största investeringar i ett mindre sjukhus någonsin.

Metod för ständiga förbättringar
Bakom den stora satsningen på lokaler ligger ett gediget arbete med planering och utveckling av verksamheterna. På Vrinnevisjukhuset arbetar alla enheter med en metod för strukturerat förbättringsarbete där man alltid utgår från patientens perspektiv. Metoden kallas Lean.
– Vi har lyckats förbättra vår kvalitet inom alla områden, och ligger mycket bra till i mätningar som görs för både medicinsk kvalitet och kostnadseffektivitet. Lean-kompetens är något vi prioriterar, och vi ser nu att det ger resultat, berättar Bo Orlenius.
Vrinnevisjukhuset har bland annat investerat i gemensamma utbildningsinsatser tillsammans med andra vårdgivare i Östergötland, däribland Universitetssjukhuset i Linköping.

Barnklinikens arbete satte sjukhuset på Sverigekartan
Bo Orlenius är barnläkare i grunden och var verksamhetschef på Barnkliniken innan han blev vårddirektör för sjukhuset. Redan för flera år sedan jobbade han med Lean inom och Barnkliniken och drev pilotprojekt på både mottagningen och i ledningsarbetet. Arbetet mynnade ut i en så bra tillgänglighet för patienterna att resultaten uppmärksammades nationellt.
– Mitt mål är att jobba mycket med utbildning för att säkerställa kvalitet och patientsäkerhet. Jag vill se helheten och tillsammans med medarbetarna göra förbättringar, öka samarbetet mellan klinikerna och ha en bra dialog med våra patienter, säger Bo Orlenius.
En annan del av Vision 2020 innefattar att förbättra kommunikationerna utanför sjukhuset, med bland annat bättre gång- och cykelvägar. Det ska vara lätt att ta sig till och från sjukhuset för alla som behöver sjukhusvård. Kommunen utreder bland annat om en ny spårvagnslinje ska dras förbi Vrinnevisjukhuset. Det är bara några detaljer i den spännande utvecklingen av södra Norrköping.