Sön 21 jul / År 42 / Nr 3 2024

Vuxenutbildningen bryter ny mark i Göteborg med nytänkande utbildningsmodell

Vuxenutbildningen i Göteborg utvecklar en ny infrastruktur för lärande och introducerar ett nytänkande synsätt gällande kompetensutvecklingsfrågor. Till hösten lanseras en helt ny modell för ett mer individanpassat lärande där gränser mellan olika utbildningsanordnare och nivåer suddas ut. Resultatet blir en långt skräddarsydd utbildning som svarar på aktuella behov hos både individen och näringslivet. Den nya modellen bygger på att man ska kunna välja utbildning efter mål med studierna, det ska fritt gå att kombinera exempelvis språkstudier på gymnasial nivå med yrkeshögskole- och högskoleutbildningar.

Vuxenutbildningen ansvarar för Göteborgs Stads utbud av grundskole- och gymnasiekurser för vuxna (Komvux och Särvux) och Svenska för Invandrare (SFI). Dessutom anordnar Vuxenutbildningen uppdragsutbildningar på uppdrag av företag och organisationer, exempelvis Arbetsförmedlingen.

Ny modell för studier över olika utbildningsformer
Kommunstyrelsen har tilldelat Vuxenutbildningen uppdraget att utveckla en ny, individanpassad modell för samverkan över traditionella utbildningsformer. Vuxenstuderande har olika erfarenheter med sig. Den traditionella infrastrukturen för lärande har inte alltid varit optimal för att tillgodogöra sig en fullgod utbildning inom rimlig tid. Förvaltningschef Jan Elftorp ger ett exempel:
– Om man som studerande drömmer om en karriär som projektledare inom området Automotive med inriktning mot en internationell marknad så kan utbildningstiden bli mycket lång. Om vi tänker oss att arbetet kräver gymnasiekompetens i minst ett språk utöver engelska, en projektledarutbildning från yrkeshögskolan och dessutom någon form av ekonomiutbildning på högskolenivå så är vi redan nu uppe i flera års studier, bortåt sju – åtta år.
Elftorp understryker att det inte är rimligt att fortsätta i samma spår om vi ska kunna serva näringslivet med den kompetens som behövs för att skapa konkurrenskraft i Västsverige.
– Naturligtvis finns det vissa yrken som kräver att man följer den traditionella vägen, exempelvis läkare. Men vi vet också att de flesta yrkeskategorier efterfrågar en viss kompetens, ett visst kunnande, inte antal studieår. Vi genomför en unik satsning nu när vi lanserar den nya modellen där studier över olika utbildningsformer möjliggörs.

Företag får vara med och påverka
För individen innebär den nya modellen att studietiden blir betydligt kortare och studierna mer intensiva. Att studera under onödigt långa perioder är ofta inte ekonomiskt gynnsamt vare sig för individen eller samhället. För näringslivet utgör modellen nya möjligheter att knyta till sig vass kompetens.
– Företag i vår region får nu möjlighet att vara med och påverka utbildningarna. Vilken kompetens efterfrågas och inom vilka branscher? Det ska vi översätta till utbildningsform. Vi tar inledningsvis fram ett antal pilotutbildningar inom områden på arbetsmarknaden som vi identifierat som bristyrken. Förhoppningsvis är detta början på något betydligt större, vi bryter ny mark i Göteborg och söker partners inom näringslivet som liksom vi vill satsa på Kunskapsstaden Göteborg, säger Jan Elftorp.

Göteborgs Tekniska College arbetar över utbildningsformer
Göteborgs Tekniska College är involverade i Vuxenutbildningens nya satsning.
– Vi är konstruerade för att arbeta över gränser och utbildningsformer. Vi har samlat SFI, gymnasieskola och yrkeshögskola under samma tak, det ger skarpa synergier som gynnar studenter, samhälle och näringsliv, förklarar Jan Johansson, VD på Göteborgs Tekniska College.
Göteborgs Tekniska College ägs till lika delar av Volvo och Göteborgs Stad och täcker utbildningsbehov från grundläggande nivå till mycket avancerade nischområden som exempelvis robotteknik. Man arbetar också med uppdrag från industrin. Studenterna omges av den senaste tekniken hela tiden, vilket överförs till alla utbildningar som skolan erbjuder.
Inom SFI integreras de olika inriktningarna el, automation och industri. SFI-studerande kan i många fall redan vara utbildade tekniker, förutom att studera svenska på grundläggande nivå kan de behöva komplettera med exempelvis engelska på gymnasienivå och kanske robotteknik på yrkeshögskolenivå. Om det går att samordna blir vägen till arbetslivet betydligt kortare och studenten får ut maximalt av sin utbildningstid.
– Eftersom vi täcker olika nivåer är vi en bra samarbetspartner i den nya utbildningsmodellen. Vi vill vara med och bygga upp den nya infrastrukturen för lärande över utbildningsformer och på så vis främja för mer näringslivsanpassade utbildningar i framtiden, säger Jan Johansson avslutningsvis.